PATVIRTINTA

Lietuvos pulo federacijos valdybos

2018 lapkričio 29 dieną

LPF valdybos protokolas Nr. 26

 

LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

ETIKOS IR DRAUSMĖS

KODEKSAS

  

 

 

TURINYS

 

 • skyrius – BENDRIEJI NUOSTATAI
 • skyrius – SĄVOKOS
 • skyrius – ETIKOS IR DRAUSMĖS KODEKSO TAIKYMAS
 • skyrius – BENDROSIOS ETIKOS NORMOS
 • skyrius – DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI
 • skyrius – SANKCIJOS
 • skyrius – BENDROSIOS SANKCIJŲ TAIKYMO TAISYKLĖS
 • skyrius - DRAUSMINIAI ORGANAI
 • skyrius - DRAUSMĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS
 • skyrius – BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

I SKYRIUS. BENDRIEJI NUOSTATAI

 

I straipsnis. Lietuvos pulo federacijos Etikos ir drausmės kodekso paskirtis.

 

 1. Lietuvos pulo federacijos (toliau - LPF) etikos ir drausmės kodekso paskirtis – nustatyti garbingo pulo ir su juo susijusios veiklos, elgesio vertybinius principus, elgesio nuostatas, pripažinti, palaikyti, puoselėti pulo, kaip sporto šakos ir garbingo varžymosi įvaizdį, nustatyti atsakomybę už šio kodekso ir kitų aktų nuostatų pažeidimus.
 2. LPF etikos ir drausmės kodeksas ir jo nuostatos remiasi jau suformuotais etikos principais kituose teisės aktuose: Europos Tarybos patvirtintu Sporto etikos kodeksu, EPBF Etikos kodeksu ir kt.
 3. LPF etikos ir drausmės kodeksas nustato pažeidimus, už kuriuos taikomos kodekse nustatytos sankcijos. Šis kodeksas taip pat reglamentuoja atsakomybę bei jos taikymo sąlygas už kituose LPF organų ir/ar administracijos patvirtintuose dokumentuose ir sprendimuose, taip pat EPBF (Europos pulo federacijos) dokumentuose ir jų organų sprendimuose nustatytų reikalavimų nesilaikymą.
 4. LPF etikos ir drausmės kodeksas nustato LPF drausminių organų sudarymo tvarką, jų kompetenciją bei taisykles, kuriomis vadovaudamiesi LPF drausminiai organai sprendžia jų kompetencijai priskirtus klausimus.

 

II SKYRIUS. SĄVOKOS

 

II straipsnis. Sąvokos ir apibrėžimai.

 

 1. LPF etikos ir drausmės kodekse naudojamos sąvokos ir apibrėžimai reiškia:
 • Dalyviai – LPF etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje nurodyti asmenys, nepriklausomai nuo jų rasės, lyties, amžiaus, tautybės, kilmės, įsitikinimų, religijos, veiklos, teisinio statuso ir kitų, su asmeniu susijusių, aplinkybių, savybių;
 • Etikos ir drausmės kodeksas – LPF narių Suvažiavimo patvirtintas Lietuvos pulo federacijos etikos ir drausmės kodeksas su visais pakeitimais;
 • Drausminiai organai - LPF etikos ir drausmės komisija,  etikos ir drausmės komisija ar kiti LPF narių Suvažiavimo patvirtinti drausmės organai;
 • Drausmės pažeidimai – asmens veiksmai (veikimas arba neveikimas), kurie prieštarauja sąžiningo, sportiško, etiško, garbingo elgesio principams ir taisyklėms, geriems papročiams ir/arba kenkia ar gali pakenkti pului, kaip sąžiningo sporto šakos ar Dalyvių įvaizdžiui bei reputacijai. Drausmės pažeidimais laikoma taip pat asmens veikla, už kurią taikomos etikos ir drausmės kodekse nustatytos sankcijos, nurodyta etikos ir drausmės kodekso V skyriaus VII, VIII ir IX straipsniuose;
 • Drausmės pažeidimo byla – Etikos ir drausmės kodekse nustatyta tvarka vykdomas procesas dėl galimai įvykdyto Drausmės pažeidimo;
 • EPBF – Europos pulo federacija;
 • LPF – Lietuvos pulo sporto federacija;
 • LPF veiklos teritorija – Lietuvos Respublika;
 • LPF įstatai – nustatyta tvarka patvirtinti ir viešame registre įregistruoti LPF įstatai su visais pakeitimais;
 • LPF administracija – LPF įstatuose nurodytas vykdymo organas, kuris pagal kompetenciją yra įgaliotas spręsti administracines funkcijas;
 • LPF organai – LPF įstatuose nurodyti vienasmeniai, kolegialūs valdymo, vykdymo, drausmės ir priežiūros bei kiti organai;
 • Oficialūs asmenys – bet kokie asmenys, išskyrus Sportininkus, užsiimantys su pulu susijusia veikla LPF Naryje ar LPF, nepriklausomai nuo jų užimamų pareigų ir veiklos pobūdžio (administracine, sportine ar kita) ar trukmės, tokie kaip vadovai, treneriai, atstovai spaudai, kitas pagalbinis personalas, taip pat kiti asmenys, galintys daryti įtaką LPF Nariui ar LPF, tokie kaip akcininkai, dalininkai ar rėmėjai;
 • Oficialūs varžybų asmenys – varžybų vadovas, vyresnysis teisėjas, teisėjai, asmenys atsakingi už varžybų saugumą, asmenys, turintys įgaliojimus susijusius su Varžybų organizavimu, o taip pat kiti asmenys, vykdantys Varžybų organizavimo kontrolę bei vertinantys teisėjų veiksmus;
 • Narys – viešas juridinis asmuo, kuris pagal LPF įstatus yra LPF narys;
 • Varžybų Organizatorius – juridinis asmuo, kuriam, sutarčių pagrindu, LPF yra delegavusi teisę vykdyti atitinkamo lygio pulo varžybas Lietuvoje;
 • Komanda – oficialūs asmenys ir sportininkai, kurie įtraukti į pareiškėjo paraišką;
 • Sportininkas – fizinis asmuo, kuris dalyvauja pulo varžybose;
 • Varžybos – pulo čempionatai, reitinginės varžybos, komandinės varžybos ir kt., kurios oficialiai vykdomos pagal LPF sporto reglamentą;
 • Renginiai – bet kokie renginiai LPF teritorijoje, kurie susiję su pulo šakos plėtojimu, propagavimu, kuriame dalyvauja Oficialus asmuo, Oficialus varžybų asmuo ir/arba Sportininkas ir/arba Narys;
 • Žaidimo taisyklės – LPF ir EPBF nustatyta tvarka patvirtintos konkrečios pulo taisyklės;
 • Varžybų reglamentai - LPF nustatyta tvarka patvirtinti Varžybų reglamentai;
 • Varžybų pradžia – momentas nuo oficialiai paskelbtos Varžybų pradžios- užsiregistravus varžybų administracinėje komisijoje;
 • Varžybų pabaiga – momentas nuo oficialiai paskelbtos Varžybų pabaigos po apdovanojimų įteikimo ceremonijos;
 • Varžybų vykdymo vieta – patalpos, kuriose rengiamos varžybos ir jų prieigos;
 1. Sąvokos ir apibrėžimai naudojami vienaskaita yra taikomi ir daugiskaita, ir atvirkščiai.
 2. Etikos ir drausmės kodekse neaptartos sąvokos ir apibrėžimai suprantami taip, kaip jie apibrėžiami ir/ar aiškinami LPF dokumentuose arba kituose dokumentuose, tame tarpe Lietuvos Respublikos teisės aktuose, EPBF dokumentuose.

 

III SKYRIUS. ETIKOS IR DRAUSMĖS KODEKSO TAIKYMAS

 

III straipsnis. Asmenys, kuriems taikomos Etikos ir drausmės kodekso nuostatos.

 

 1. Etikos ir drausmės kodeksas taikomas ir jo privalo laikytis šie fiziniai ir juridiniai asmenys:
 • LPF administracija ir kiti darbuotojai;
 • LPF valdymo, vykdymo ir kitų organų nariai, bei kiti LPF įstatuose paminėti asmenys;
 • LPF nariai;
 • LPF narių nariai ir darbuotojai;
 • Sportininkai ir jų atstovai;

7)      Oficialūs varžybų asmenys;

8)      Kiti pulą propaguojantys ar pulo varžybas organizuojantys fiziniai ir juridiniai asmenys bei juridinių asmenų nariai ir darbuotojai;

9)      Kiti asmenys, kurie ar kurių veiksmai tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su Varžybomis ir/ar Dalyviais.

 1. Už tą patį pažeidimą gali būti taikomos sankcijos ir Dalyviui fiziniam asmeniui, ir Dalyviui juridiniam asmeniui. Juridiniam asmeniui gali būti taikomos sankcijos už Sportininko ir/arba Teisėjo, Oficialaus asmens veiksmais padarytus pažeidimus.

 

IV straipsnis. Etikos ir drausmės kodekso taikymo principai.

 

 1. Etikos ir drausmės kodeksas taikomas kiekvienose Varžybose, Renginiuose, taip pat visais kitais atvejais, kai yra pažeidžiami Etikos ir drausmės kodekse, LPF organų ir/ar administracijos patvirtintuose dokumentuose ir sprendimuose ir/ar EPBF dokumentuose ir jų organų sprendimuose nustatyti reikalavimai ir taisyklės.
 2. Etikos ir drausmės kodeksas taikomas organizuojant Drausmės pažeidimų nagrinėjimo veiklą.

 

V straipsnis. Etikos ir drausmės kodekso ir kitų aktų, numatančių atsakomybę už drausmės pažeidimus, taikymas.

 

 1. Jeigu Etikos ir drausmės kodekse nenumatyta kitaip, Dalyviams už tą patį drausmės pažeidimą, kartu su Etikos ir drausmės kodekse numatyta sankcija, gali būti taikomos ir kitos - Varžybas reglamentuojančiuose dokumentuose ar sportinės veiklos sutartyje, ar EPBF dokumentuose nurodytos sankcijos, skiriamos pagal atitinkamuose dokumentuose reglamentuotą sankcijų taikymo tvarką.

 

IV SKYRIUS. BENDROSIOS ETIKOS NORMOS

 

VI straipsnis. Bendrosios etikos normos.

 

 1. Asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje, atsako už Lietuvos pulo vystymo vientisumą, bei Lietuvos pulo reputaciją tiek Lietuvoje, tiek už Lietuvos ribų ir turi nuolatos siekti apsaugoti Lietuvos pulo įvaizdį nuo pavojaus ar žalos, kylančios dėl amoralios, neetiškos veiklos metodų ar užsiėmimų.
 2. Etikos ir drausmės kodeksu siekiama užtikrinti, kad pulo varžybos būtų vykdomos, o pulo sporto šaka būtų administruojama laikantis etikos, sąžiningumo, garbingumo, skaidrumo, demokratijos, patikimumo, orumo, profesionalaus elgesio ir garbingo varžymosi normų ribose.
 3. Etikos ir drausmės kodekse garbingas varžymasis apibrėžiamas ne tik, kaip varžymasis pagal taisykles. Garbingas varžymasis apima draugystę, pagarbą kitiems ir kilnų požiūrį. Garbingo varžymosi sąvoka naudojama ne tik siaurąja garbingo varžymosi pulo varžybose tiesiogine prasme, tačiau apima ir pulo šakos valdymo ir administravimo sritis.
 4. Garbingas varžymais reiškia mąstymo būdą, o ne tik tam tikrą elgesį. Jis apima apgaulės, dopingo, smurto, seksualinio priekabiavimo, išnaudojimo ir hiperkomercializacijos eliminavimą siekiant, kad sportas taptų švarus. Garbingas varžymasis yra pozityvi koncepcija.
 5. Sportas, tame tarpe ir pulas, yra socialinis ir kultūrinis institutas, kuris, jei praktikuojamas garbingai, praturtina visuomenę ir skatina tautų draugystę. Sportas taip pat yra individuali veikla, kuri, jei rungiamasi garbingai, skatina savimonę, saviraišką ir savirealizaciją, asmeninius pasiekimus, įgūdžių įgijimą ir demonstravimą, socialinę sąveiką (interakciją), džiugesį, gerą sveikatą ir socialinę gerovę.
 6. Kiekvieno asmens teisė į orumą bei pagarbų elgesį yra neatsiejama Etikos ir drausmės kodekso dalis.
 7. Pule neturi būti jokios diskriminacijos dėl rasės, lyties, religijos, politinių ar filosofinių įsitikinimų, šeimyninės padėties ar dėl kitų pagrindų.
 8. Asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje privalo būti lojalūs pului bei jo propaguojamiems garbingo varžymosi principams ir nedaryti nieko, kas galėtų diskredituoti sportą.
 9. Privaloma vadovautis dorumo, sąžiningumo ir pagarbos principais, kaip esminiais pulo veiklos atžvilgiu ir niekada sąmoningai nepateikti melagingos informacijos kitiems.
 10. Privaloma vengti teisės pažeidimų, darančių žalą tiek pului, tiek pažeidžiančių kitų asmenų teises bei teisėtus interesus.
 11. Privaloma gerbti visas sutartis/susitarimus (tiek asmeninius, tiek verslo), susijusius su pulu bei neskatinti kitų pažeisti tokių sutarčių/susitarimų.
 12. Privaloma užtikrinti, kad diskriminacija, priekabiavimas, šmeižtas ir/arba piktnaudžiavimas nebūtų toleruojami jokiame lygmenyje, o atitinkama politika ir procesai būtų tikslingai nukreipti siekiant išvengti negatyvaus elgesio.
 13. Netoleruotinas joks fizinis, protinis ar psichinis sužalojimas.
 14. Asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje, skaidriai ir sąžiningai, nešališkai ir nekorumpuotai, laikydamiesi demokratiškų rinkimų ir kitų procesų principų privalo:
 • Kasdienėje veikloje veikti pagal demokratijos ir atskaitomybės principus.
 • Vengti faktinių arba numanomų interesų konfliktų, kuomet vadovai, Oficialūs asmenys arba kiti darbuotojai turi arba gali turėti privačių arba asmeninių interesų, kurie trukdytų atlikti savo pareigas sąžiningai, nepriklausomai ir kryptingai (privatūs ir asmeniniai interesai apima bet kokią galimą naudą sau, savo šeimos nariams, giminėms, draugams ir pažįstamiems bei bet kurią organizaciją, kuriai priklauso asmuo ir/arba kuriai šis asmuo vadovauja ir/arba atstovauja).
 • Oficialių asmenų elgesys etikos požiūriu privalo būti nepriekaištingas. Jiems draudžiama piktnaudžiauti savo pareigomis, gaunant asmeninę naudą ar naudojantis kokiu nors pranašumu prieš kitus.
 • Užtikrinti visų administravimo ir veiklos sričių atvirumą ir skaidrumą.
 • Užtikrinti, kad priimami sprendimai būtų pagrįsti objektyviais, o ne subjektyviais kriterijais.
 • Gerbti sutartinius įsipareigojimus, komercinius-pasitikėjimo sandorius bei teises į intelektines nuosavybes.
 • Privaloma laikytis konfidencialumo – sužinota informacija negalima naudotis, siekiant naudos sau arba naudotis, siekiant pakenkti kitam asmeniui ar LPF. Konfidenciali informacija arba slapta yra visa informacija, kuri yra įvardinta kaip konfidenciali, slapta arba kuri nėra vieša ir jiems perduota atliekant pareigas.
 • Užtikrinti, kad būtų išvengta apgaulės, neetiškos praktikos arba bet kokio kito elgesio, kuris yra ar gali būti aiškinamas kaip negarbingas arba kenkia pului.
 • Veikti patikimai, taip kaip privalo elgtis patikimas darbuotojas, kuriuo galima pasitikėti, laikytis įstatymų bei visuotinai pripažintų teisinių ir moralinių normų.
 • Oficialūs asmenys, atstovaudami LPF, Pulo varžybas, klubus ar kitas pulo organizacijas, turi tai daryti garbingai ir respektabiliai.
 • Bendraudami su privačiomis ir valstybinėmis organizacijomis bei valdžios institucijomis Oficialūs asmenys turi laikytis politinio neutralumo, taip pat turi būti nepriekaištingi, vertinant garbingumo ir nepaperkamumo aspektu.
 • Nedaryti nieko, kas galėtų suteršti pulą arba pakenti pulo įvaizdžiui bet kokiame lygmenyje.
 • Kurti bendradarbiavimo santykius su rėmėjais, komerciniais partneriais, pardavėjais, tiekėjais, konsultantais ir kt., vadovaujantis visuotinomis etikos normomis bei šio etikos ir drausmės kodekso nuostatomis.
 • Sudarant sutartis arba kokius nors susitarimus su organizacijomis, kurių verslas yra susijęs su nesąžininga ir/arba kita spekuliatyvia veikla, privalo užtikrinti, kad tokio pobūdžio susitarimai pule nepažeis šio etikos ir drausmės kodekso nuostatų.
 • Asmenys, nurodyti etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje, neturi teisės dalyvauti įmonių ir/ar asmenų, kurių reputacija arba veikla prieštarauja etikos ir drausmės kodekso nuostatoms, veikloje.
 • Asmenų, nurodytų Etikos ir drausmės kodekso 3 straipsnyje, rėmėjai ir kiti partneriai, spaudos atstovai negali įtakoti LPF priimamų sprendimų.
 • Užtikrinti visapusišką, teisingą, tikslią ir savalaikę reikalaujamos informacijos, ataskaitų, paaiškinimų pateikimą aukštesnio lygmens sporto organizacijoms arba bet kuriai kitai susijusiai sporto instancijai, taip pat oficialioms šalies institucijoms, besąlygiškai laikantis teisės aktų.
 • Užtikrinti asmens duomenų ir teisių apsaugą,
 • Užtikrinti asmens teisę į privatumą (išskyrus tai, kas yra reikalinga LPF funkcionavimui užtikrinti).
 • Privaloma užtikrinti varžybų dalyvių saugumą, gerovę ir medicininę priežiūrą, reikalingą pulo varžybose ir renginiuose.
 • Privaloma saugoti aplinką varžybų metu- organizatoriui stebėti, kad aplinkos apsaugos standartai atitiktų visuotinai priimtus aplinkos apsaugos standartus.
 • Garbingai, deramai, oriai ir pagarbiai reprezentuoti pulo šaką.

 

V SKYRIUS. DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI

 

VII straipsnis. Drausmės pažeidimai Varžybų metu.

 

 1. Drausmės pažeidimais Varžybų metu (nuo Varžybų pradžios iki Varžybų pabaigos) laikoma:
  • Drausmės pažeidimai varžybų metu, nurodyti II straipsnio 23-26 punkte;
  • LPF įstatų, kitų LPF patvirtintų dokumentų, taisyklių, sutarčių ar reikalavimų pažeidimai, varžybas reglamentuojančių dokumentų, kitų sutarčių ar reikalavimų, patvirtintų valdymo ar kitų organų, pažeidimai.

 

VIII straipsnis. Nesportiškas, netinkamas elgesys.

 

 1. Nesportiškas ir netinkamas elgesys yra draudžiamas. Nesportišku ir netinkamu elgesiu laikomas elgesys Iki Varžybų, Varžybų metu ar Po Varžybų, Renginių metu ar bet kuriuo kitu laiku ir bet kurioje kitoje vietoje, jei tokie veiksmai yra nukreipti prieš LPF, prieš bet kurį Dalyvį, Oficialų Varžybų asmenį, Oficialų asmenį ir jei šiame punkte aiškiai nenurodyta kitaip:
 • Dalyvių elgesys, susijęs su asmens diskriminacija dėl kilmės, rasės, tautybės, religijos, kalbos, lyties, seksualinės orientacijos ar dėl kitų, su asmeniu susijusių aplinkybių, asmeninių savybių;
 • Sportininkų dopingo ir/ar psichotropinių, narkotinių medžiagų, jeigu jos nepaskirtos gydymo tikslais, vartojimas;
 • Sportininkų, Oficialių Varžybų asmenų alkoholinių gėrimų vartojimas ir/ar buvimas apsvaigus nuo alkoholio Renginio, Varžybų vykdymo teritorijoje, Iki Varžybų ir/ar per Varžybas, įskaitant ir tuos atvejus, kai Sportininkas, Oficialus asmuo ar Oficialus varžybų asmuo yra Renginio, Varžybų žiūrovas;
 • Neapykantos ir/ar smurto (psichologinio, fizinio) kurstymas ir panaudojimas;
 • Chuliganiški ar agresyvūs veiksmai, necenzūrinių, įžeidžiančių ar grasinančių žodžių ir/ar gestų ir/ar veiksmų naudojimas;
 • Bet koks psichologinio smurto panaudojimas;
 • Bet koks fizinės prievartos (jėgos) panaudojimas, išskyrus atvejus, kai tokiais veiksmais siekiama užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams, apsaugoti save ar kitus asmenis;
 • Tiesioginis ar netiesioginis ėmimas, prašymas, reikalavimas, siūlymas, teikimas, sutikimas teikti ar sutikimas priimti bet kokios formos atlygį, kuris galėtų būti vertinamas kaip priemonė įtakoti Varžybų rezultatus ar eigą ir/ar bet kokie kiti veiksmai, kuriais, pažeidžiant sporto etiką, siekiama įtakoti Varžybų rezultatus ar eigą;
 • Tiesioginis ar netiesioginis siūlymas, pažadas ar teikimas savo ar kito asmens vardu bet kokios formos naudos Dalyviui, tokiu būdu skatinant pažeisti Etikos ir drausmės kodekse, LPF organų ir/ar administracijos patvirtintuose dokumentuose ir/ar EPBF dokumentuose nustatytus reikalavimus, taip pat šių asmenų nurodymus, reikalavimus ir/ar sprendimus ir/ar sutikimas priimti bet kokios formos naudą, pažadas dėl bet kokios naudos suteikimo priėmimo ar bet kokios formos naudos priėmimo;
 • Tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauti bet kokiose lažybose, susijusiose su Varžybomis;
 • Tiesiogiai ar netiesiogiai teikti informaciją, patarti Dalyviams ar kitiems tretiesiems asmenims, tame tarpe lažybų organizatoriams, dėl Varžybų;
 • Kito Dalyvio tiesioginis ar netiesioginis kaltinimas šališkumu, ar abejojimas jo sąžiningumu viešuose pasisakymuose, nesant tam pakankamai pagrįstų objektyvių įrodymų;
 • Kitų Dalyvių įžeidimas ir patyčios viešuose pasisakymuose;
 • Kurstymas nedalyvauti LPF sporto renginiuose ir varžybose;
 • Nevykdymas LPF organų ir/ar administracijos sprendimų ar reikalavimų, jei šie tiesiogiai yra susiję su Dalyviu arba skirti atitinkamiems Dalyviams (Nariams, sportininkams ir pan.), su kuriais Dalyvis yra tiesiogiai susijęs;
 • Nevykdymas, atsisakymas vykdyti LPF įstatų ar kitų dokumentų, Oficialių asmenų patvirtintų Varžybų nuostatų, EPBF patvirtintų taisyklių, reglamentų, instrukcijų, jeigu jų taikymo sritis apima Dalyvio veiklos teritoriją arba tiesiogiai susijęs su Dalyvio veikla sporto srityje, nuostatas;
 • Bet kokie veiksmai, kuriais daroma žala kito Dalyvio įvaizdžiui ar reputacijai;
 • LPF organų priimtų sprendimų viešinimas be LPF raštiško sutikimo, jei jie nėra viešai paskelbti pulofederacija.lt;
 • Nepasitenkinimo reiškimas, problemų sprendimas bei konfliktų kurstymas, susijęs su LPF veikla ir organais, žiniasklaidos priemonėse, nesilaikant LPF subordinacijos principų klausimams spręsti;
 • Kyšio ėmimas, kuris pasireiškia: tiesioginiu arba netiesioginiu pažadu arba pasiūlymu kažko vertingo; pasiūlymu arba gavimu kyšio, rinkliavos, apdovanojimo arba kitos formos naudos; dovana arba paramos davimu. Esant abejonėms, susijusioms su dovanos pobūdžiu arba verte, prieš priimant dovaną turi būti konsultuojamasi su Etikos ir drausmės komisija. Įteikiamos arba priimamos tik tokios asmeninės dovanos, kurios laikomos pagarbos arba draugystės ženklu. Visos kitos dovanos gavėjo turi būti perduodamos organizacijai, kurios narys jis yra ir užregistruojamos;
 • Rengimasis ar pasikėsinimas atlikti bet kurį iš aukščiau nurodytų veiksmų.

 

 1. Nesportišku elgesiu laikomas ir toks elgesys, kuris neatitinka EPBF oficialių dokumentų, kurie pagal turinį ir prasmę tiesiogiai ar subsidiariai taikytini ir pulo lygmenyje.
 2. Viešas pasisakymas – reiškia bet kokį viešą pasisakymą viešoje erdvėje įskaitant visas elektronines ryšio priemones, internetinę erdvę (naujienų tinklapiai ir jų komentarai, socialiniai tinklai ir jų komentarai, kiti tinklalapiai, kuriuos gali pasiekti tiek vieši, tiek registruoti vartotojai), spaudinius (laikraščiai, skrajutės, plakatai ir kiti spaudiniai), viešus pasisakymus renginių ar varžybų metu.

 

9 straipsnis. Atsakomybė už žiūrovų elgesį

 

 1. Nariai ir sportininkai privalo užtikrinti, kad juos palaikantys žiūrovai (draugai, artimieji ir kiti) susilaikytų nuo nesportiško ar kitokio netinkamo elgesio Iki varžybų, Varžybų metu ar Po varžybų. Už žiūrovų nesportišką ar kitokį netinkamą elgesį sankcijos gali būti taikomos atitinkamam Nariui ir/ar sportininkui, jei pavyksta nustatyti žiūrovo priklausymą LPF Sportininkui ar Nariui.

 

VI SKYRIUS. SANKCIJOS

 

X straipsnis. Sankcijų rūšys

 

Drausminės sankcijos taikomos ir joms privalo paklusti visi juridiniai ir fiziniai asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso III straipsnyje. Gali būti taikomos šios sankcijos:

 

 • įspėjimas;
 • piniginė bauda;
 • nacionalinis ir/ar tarptautinis suspendavimas;
 • apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) grąžinimas;
 • šalinimas iš Narių ar LPF organų narių;

 

Atitinkamos sankcijos taikymą, baudos sumokėjimo terminą ir sąlygas kiekvienu atveju nustato atitinkamas, baudą skyręs, Drausminis organas.

 

XI straipsnis. Įspėjimas.

 

 1. Įspėjimas – raštiškas priminimas apie atitinkamų taisyklių esmę, įsipareigojimą jų laikytis, įspėjant apie galimą griežtesnių sankcijų taikymą, tuo atveju, jei vėl būtų padarytas pažeidimas.

 

XII straipsnis. Piniginė bauda.

 

 1. Piniginė bauda – piniginė sankcija pažeidėjui, kuri negali būti mažesnė kaip 30 eurų ir didesnė kaip 200 eurų.
 2. Piniginės baudos sumokėjimo terminą ir sąlygas kiekvienu atveju nustato atitinkamas, baudą skyręs, Drausminis organas.
 3. Piniginė bauda, kaip sankcija už pažeidimus, kuriuos atliko fizinis asmuo, skiriama LPF
 4. Narys yra atsakingas už Nario Sportininkui, Teisėjui ar Oficialiems asmenims paskirtas baudas, t.y., atitinkamam asmeniui paskirtą baudą privalo sumokėti Narys. Etikos ir drausmės komisijos sprendimu, bauda gali būti skirta ir Sportininkui ar Teisėjui, kurią ir privalo sumokėti.

 

XIII straipsnis. Apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) grąžinimas.

 

 1. Dalyvis, kuriam taikoma apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) grąžinimo sankcija, privalo į LPF pristatyti visus atitinkamame sprendime nurodytus apdovanojimus, įskaitant gautas pinigines lėšas ir daiktus, turinčius simbolinę reikšmę (medalius, prizus ir pan.) per terminą ir tokiomis sąlygomis, kurias kiekvienu atveju nustato atitinkamas, tokią sankciją skyręs, Drausminis organas.

 

XIV straipsnis. Šalinimas iš Narių ar LPF organų narių.

 

 1. Šalinimas iš Narių ar LPF organų narių yra taikomas tik Nariams ar LPF organų nariams. Šios sankcijos taikymo, įvykdymo sąlygas kiekvienu atveju nustato atitinkamas, sankcijas skyręs, Drausminis organas.

 

VII SKYRIUS. BENDROSIOS SANKCIJŲ TAIKYMO TAISYKLĖS

 

XV straipsnis. Pagrindiniai sankcijų taikymo principai.

 

 1. Už etikos ir drausmės kodekse nurodytus drausmės pažeidimus, įskaitant nesportišką elgesį, Dalyviams gali būti skiriama bet kuri etikos ir drausmės kodekse numatyta sankcija, jei etikos ir drausmės kodeksas atskirai nenumato atsakomybės už konkretų pažeidimą.
 2. Sankcijos taikomos nepriklausomai nuo pažeidimą padariusio subjekto kaltės formos (tyčios ar neatsargumo).
 3. Už tą patį pažeidimą Dalyvis gali būti baudžiamas tik vieną kartą, tačiau už tą patį pažeidimą gali būti skiriama daugiau nei viena sankcija, taip pat už tą patį pažeidimą gali būti skiriamos sankcijos ir Dalyviui fiziniam asmeniui, ir Dalyviui juridiniam asmeniui.
 4. Nariui gali būti taikomos sankcijos už Narį ar Nario komandą palaikančių žiūrovų veiksmais padarytus pažeidimus.
 5. Sankcija už pažeidimą taikoma visiems Dalyviams, prisidėjusiems prie pažeidimo padarymo (vykdytojui, organizatoriui, kurstytojui, bendrininkui ir pan.). Už kėsinimąsi ar rengimąsi padaryti pažeidimą, atsakomybė taikoma kaip už baigtą atitinkamą pažeidimą.
 6. Tuo atveju, jei Drausmės pažeidimu padaromi nuostoliai tretiesiems asmenims, jie nustatomi ir atlyginami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Drausminiai organai nesprendžia nuostolių atlyginimo klausimų.
 7. Skirdami sankcijas, Drausminiai organai gali remtis varžybų vaizdo įrašais, komisarų, teisėjų ir Narių atstovų pranešimais, publikacijomis spaudoje ir internete, pasisakymais per televiziją ar radiją bei kita informacija.

 

XVI straipsnis. Pagrindinės sankcijų taikymo taisyklės.

 

 1. Kiekvienu atveju sankciją parenka ir jos dydį bei mastą nustato Drausminiai organai.
 2. Drausminiai organai sankcijos su terminu skyrimo atvejais privalo nustatyti aiškų sankcijos terminą, t.y. nurodyti termino pirmą ir paskutinę dieną.
 3. Taikant sankcijas turi būti atsižvelgiama į padaryto pažeidimo pobūdį, kaltės laipsnį bei visas kitas svarbias aplinkybes.

 

XVII straipsnis. Sankcijų vykdymo atidėjimas.

 

 1. Drausminiai organai savo nuožiūra sprendžia, kurios paskirtos sankcijos dalies vykdymas gali būti atidedamas. Bet kuriuo atveju, tokia dalis negali būti didesnė nei pusė paskirtos sankcijos dydžio.
 2. Antidopingo taisyklių pažeidimų atvejais, šiame straipsnyje įtvirtintos nuostatos negali būti taikomos.

 

XVIII straipsnis. Sankcijų už kelis sutampančius pažeidimus skyrimo ypatumai.

 

 1. Tuo atveju, kai tam pačiam Dalyviui gali būti skiriamos kelios tos pačios rūšies sankcijos už kelis sutampančius pažeidimus, tokiam Dalyviui yra skiriama viena bendra sankcija, kurios dydis yra parenkamas atsižvelgiantį sankcijos dydį, įtvirtintą už didžiausio pavojingumo pažeidimą iš sutampančių pažeidimų, skiriamą sankciją padidinant dydžiu, lygiu iki penkiasdešimt procentų už tokį pažeidimą įtvirtintos sankcijos maksimalaus dydžio.
 2. Tuo atveju, kai taikant šio straipsnio 1 dalį pažeidėjui skirtina sankcija yra bauda, ją skiriantis atitinkamas Drausminis organas gali peržengti Etikos ir drausmės kodekse nustatytą maksimalų skirtinos baudos dydį.

 

XX straipsnis. Senaties terminai.

 

 1. Sankcija už Etikos ir drausmės kodekse nurodytus pažeidimus negali būti skiriama praėjus daugiau kaip 24 mėnesiams nuo pažeidimo padarymo dienos. Privaloma apie pažeidimą pranešti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, nuo sužinojimo dienos.
 2. Šiame etikos ir drausmės kodekso straipsnyje nustatyti senaties terminai pradedami skaičiuoti:
  • nuo dienos, kurią Dalyvis atliko pažeidimą;
  • nuo dienos, kurią išaiškėjo Dalyvio pažeidimas;
  • jeigu pažeidimas truko tam tikrą laikotarpį, nuo dienos, kurią pažeidimas pasibaigė;
  • pasikartojančio pažeidimo atveju, nuo paskutiniojo tokio pažeidimo padarymo momento.
 3. Senaties termino skaičiavimas sustoja atitinkamam Drausminiam organui pradėjus tyrimą dėl atitinkamo pažeidimo.
 4. Sankcijų įvykdymui yra taikomas 2 metų senaties terminas. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo atitinkamo Drausminio organo sprendimo, kuriuo yra paskiriama sankcija, įsiteisėjimo dienos.

 

XI straipsnis. Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad Dalyviui nebuvo paskirta sankcija.

 

 1. Jeigu Dalyvis, kuriam buvo paskirta sankcija, per metus nuo tos dienos, kai pasibaigia sankcijos vykdymas, nepadarė naujo Drausmės pažeidimo, laikoma, kad jam nebuvo paskirta sankcija.

 

VIII SKYRIUS DRAUSMINIAI ORGANAI

 

      XXII straipsnis. Drausminiai organai.

 

Drausminiai organai – LPF etikos ir drausmės komisija.

 

XXIII straipsnis. LPF etikos ir drausmės komisija ir jos kompetencija.

 

 1. LPF etikos ir drausmės komisija yra nuolatinis Drausminis LPF organas.
 2. LPF etikos ir drausmės komisiją sudaro 3 (trys) nariai, kuriuos dviejų metų kadencijai renka LPF narių suvažiavimas. Renkamas LPF etikos ir drausmės komisijos narys gali būti šios komisijos nariu neribotą kadencijų skaičių.
 3. Atsistatydinus ar tapus neveiksniems daugiau kaip pusei LPF etikos ir drausmės komisijos narių, Komisija nebetenka savo įgaliojimų. Artimiausiame LPF narių suvažiavime yra renkami nauji Komisijos nariai į atsistatydinusių ar tapusių neveiksnių, vietą. Naujai išrinktų (papildžiusių Komisiją) Komisijos narių kadencija skaičiuojama iki prieš tai išrinktos Komisijos kadencijos pabaigos.
 4. LPF etikos ir drausmės komisijai netekus įgaliojimų, šios Komisijos funkcijas laikinai vykdo LPF valdyba iki naujos Komisijos sudarymo.
 5. LPF etikos ir drausmės komisija yra pirmos instancijos institutas, kai ji nagrinėja savo iniciatyva ar suinteresuoto asmens prašymu iškeltas Drausmės pažeidimo bylas už Drausmės pažeidimus numatytus šiame kodekse.
 6. Skundus dėl LPF etikos ir drausmės komisijos priimtų sprendimų apeliacine tvarka nagrinėja LPF valdyba, kurio sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.
 7. LPF etikos ir drausmės komisijos veikloje dalyvauja ekspertai. Nagrinėjant Drausmės pažeidimo bylas LPF etikos ir drausmės komisija privalomai kviečia ne mažiau kaip 1 (vieną) ekspertą, turintį teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį.
 8. LPF etikos ir drausmės komisijos bei etikos ir drausmės komisijos priimti sprendimai įsiteisėja nuo jų priėmimo dienos.

 

XXIV straipsnis. Etikos ir drausmės komisija

 

 1. Etikos ir drausmės komisija dirba pagal LPF narių suvažiavimo patvirtintus LPF etikos ir drausmės komisijos nuostatus.
 2. Etikos ir drausmės komisija, kaip pirma instancija nagrinėja Drausmės pažeidimus šio Kodekso XXIII str., 4 p. numatytais atvejais. Šie LPF etikos ir drausmės komisijos sprendimai yra neskundžiami.

 

XXV straipsnis. LPF etikos ir drausmės komisijos posėdžiai.

 

 1. LPF etikos ir drausmės komisija Drausmės pažeidimo bylas nagrinėja posėdžiuose.
 2. LPP Etikos ir drausmės komisijos posėdžius šaukia pirmininkas arba jo įgaliotas
 3. LPF etikos ir drausmės komisijos posėdžiams vadovauja pirmininkas. Tuo atveju, jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, jį pavaduoja pirmininko pavaduotojas. Pirmininką ir pavaduotoją, ne trumpesniam kaip vienerių metų laikotarpiui, renka LPF etikos ir drausmės komisijos nariai iš LPF etikos ir drausmės komisijos narių.
 4. Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė LPF etikos ir drausmės komisijos narių.
 5. Sprendimai priimami posėdyje (gyvai ar el. ryšio priemonėmis) paprasta, LPF etikos ir drausmės komisijos posėdyje dalyvaujančių narių, balsų dauguma. Susilaikyti nuo balsavimo negalima. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas (pastarajam nedalyvaujant – pirmininko pavaduotojo balsas).
 6. Tais atvejais, kai LPF etikos ir drausmės komisija kviečia, taip pat kitais Etikos ir drausmės kodekse nustatytais atvejais, LPF etikos ir drausmės komisijos posėdyje gali dalyvauti Dalyviai bei kiti asmenys.
 7. LPF etikos ir drausmės komisijos posėdžio vedimo ir jame sprendžiamų klausimų ir/ar ginčų nagrinėjimo tvarką nustato pirmininkas arba pavaduotojas.
 8. LPP Etikos ir drausmės komisijos posėdžių metu gali būti daromas įrašas, tačiau su juo susipažinti gali tik LPF etikos ir drausmės komisijos nariai ir posėdžio sekretorius ar Etikos ir drausmės komisija.
 9. LPF etikos ir drausmės komisijos posėdžius protokoluoja posėdžio sekretorius, kurį skiria pirmininkas arba jo pavaduotojas. Posėdžio sekretoriumi gali būti bet kuris asmuo.
 10. LPF etikos ir drausmės komisijos posėdžio protokolas, rašomas posėdžio sekretoriaus, turi būti surašytas per penkias darbo dienas po įvykusio posėdžio ir pateiktas posėdžio pirmininkui arba pirmininko pavaduotojui pasirašyti bei saugomas LPF.
 11. Ekspertų dalyvavimas LPF etikos ir drausmės komisijos veikloje gali būti atlygintinis.
 12. LPF sekretoriatas užtikrina LPF etikos ir drausmės komisijai pagalbinį personalą ir priemones, reikalingas LPF etikos ir drausmės komisijos funkcijų tinkamam įgyvendinimui.
 13. LPF etikos ir drausmės komisijos narys ir/ar LPF sekretoriato darbuotojas atsako už atitinkamą veikimą ar neveikimą, susijusį su funkcijų ir pareigų pagal šį etikos ir drausmės kodeksą vykdymą, tik esant jo tyčiai.

 

 

IX SKYRIUS. DRAUSMĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS

 

XXVI straipsnis. Taikytina teisė.

 1. Drausminiai organai jų kompetencijai priskirtus klausimus sprendžia vadovaudamiesi LPF įstatais, šiuo Etikos ir drausmės kodeksu, kitais LPF organų ir/ar administracijos dokumentais, EPBF dokumentais, Varžybas reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos teisės aktais, kitais teisės aktais, susijusiais su pulu ir/ar sportu. Tais atvejais, kai kilusio klausimo nereglamentuoja šis Etikos ir drausmės kodeksas ir/ar kiti šiame straipsnyje nustatyti teisės aktai, Drausminiai organai vadovaujasi paprotinėmis normomis, o jeigu tokių nėra – Drausminiai organai atitinkamą klausimą sprendžia savo nuožiūra, vadovaudamiesi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais.
 2. Drausminiai organai, nagrinėdami Drausmės pažeidimo bylą ir priimdami sprendimus privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais.

 

XXVII straipsnis. Pagrindiniai Drausmės pažeidimo bylos proceso principai.

 

 1. Drausminiai organai nagrinėja tik tuos klausimus, skundus, pareiškimus, kurie yra priskirti jų kompetencijai pagal etikos ir drausmės kodeksą.
 2. Drausminių organų nariai bei visi procese dalyvaujantys asmenys privalo elgtis sąžiningai, nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis teisėmis, rūpintis operatyviu kilusių klausimų ir/ar ginčų išnagrinėjimu.
 3. Proceso šalys privalo rūpestingai ir laiku, atsižvelgiant į proceso eigą, pateikti Drausminiams organams visus įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai, taip pat visus kitus jų turimus dokumentus, susijusius su Drausminių organų nagrinėjamu klausimu ir/ar ginču, galinčius turėti reikšmės tinkamam atitinkamo klausimo ir/ar ginčo išnagrinėjimui. Proceso šalys turi stengtis, kad Drausminiai organai nustatytų visas su nagrinėjamu klausimu ir/ar ginču susijusias svarbias aplinkybes.
 4. Drausminiai organai ir proceso šalys bendradarbiauja tarpusavyje. Dalyviai privalo vykdyti Drausminių organų atitinkamus prašymus dėl informacijos ar kitų įrodymų pateikimo. Dalyviui nevykdant šios pareigos, Drausminiai organai, iš anksto apie tai įspėję atitinkamą Dalyvį, gali skirti jam baudą.
 5. Drausminiai organai turi teisę kreiptis į bet kurį asmenį dėl informacijos ar kitų įrodymų, reikalingų Drausmės pažeidimo bylai išnagrinėti, pateikimo. Tuo atveju, jei šis tretysis asmuo yra Dalyvis ir jis nevykdo šios pareigos, Drausminiai organai, iš anksto apie tai įspėję atitinkamą Dalyvį, gali skirti jam baudą.
 6. Drausminių organų nariai, spręsdami jų kompetencijai priskirtus klausimus ir/ar ginčus, privalo būti nepriklausomi ir nešališki. Drausminių organų nariai laikomi šališkais ir priklausomais, jei turi: ženklių interesų, finansinių arba kitokio pobūdžio, priimant sprendimą arba jie gali būti paveikti priimto sprendimo; verslo santykius su asmeniu arba organizacija, kuri turėtų tiesioginių interesų dėl sprendimo; artimus šeimyninius santykius su kažkuo, kas turėtų tiesioginį interesą dėl sprendimo. Drausminių organų narys prieš priimant sprendimą turi deklaruoti apie savo šališkumą Drausminio organo narius, nusišalinti nuo sprendimo priėmimo ir nedalyvauti posėdžio patalpoje priimant sprendimą.
 7. Prieš kiekvienos Drausmės pažeidimo bylos nagrinėjimo pradžią, jei mano, kad reikalinga deklaruoti interesų konfliktą, Drausminių organų nariai privalo užpildyti nustatytos formos deklaraciją apie galimą interesų konfliktą. Išaiškėjus interesų konfliktui, nesant deklaracijos, byla atnaujinama, o Drausmės organo narys, pažeidęs šią sąlygą, atstatydinamas.
 8. Atitinkamo Drausminio organo narys negali dalyvauti posėdyje ir/ar spręsti dėl atitinkamo klausimo ir/ar ginčo, jeigu yra aplinkybių, dėl kurių narys gali būti šališkas. Atitinkamo Drausminio organo nariai, kurie negali dalyvauti posėdyje dėl šioje dalyje nurodytų priežasčių, privalo informuoti atitinkamo Drausminio organo pirmininką. Proceso šalys taip pat gali reikšti skundus dėl nario šališkumo. Juos nagrinėja atitinkamo Drausminio organo pirmininkas.
 9. Drausmės pažeidimo byloje, Drausminių organų nariai, iki Drausminio organo sprendimo priėmimo šioje byloje, privalo užtikrinti jiems atskleistos su nagrinėjamu klausimu ir/ar ginču susijusios informacijos, įskaitant, faktines aplinkybes, slaptumą.

 

XXVIII straipsnis. Drausmės pažeidimo bylos pradžia.

 

 1. Drausmės pažeidimo byla pradedama gavus bet kokią raštišką informaciją ir/arba prašymą iš trečiųjų asmenų apie galimai padarytą Drausmės pažeidimą ir/arba bent vieno iš Drausminio organo nario iniciatyva.
 2. Drausmės pažeidimo byla turi būti pradėta nagrinėti per 20 kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos.
 3. Drausmės pažeidimo byla turi būti išnagrinėta per 60 kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos.

 

XXIX straipsnis. Mokesčiai už Drausmės pažeidimo bylos nagrinėjimą.

 

 1. Drausmės pažeidimo bylos nagrinėjimas pirmąja instancija yra neapmokestinamas.
 2. Už apeliacinio skundo nagrinėjimą suinteresuota šalis turi sumokėti vienkartinį negrąžintiną 100 eurų dydžio mokestį. Mokestis yra mokamas į LPF atsiskaitomąją sąskaitą.

 

XXX straipsnis. Paaiškinimas dėl Drausmės pažeidimo.

 

 1. Drausminis organas apie pradėtą Drausmės pažeidimo bylą informuoja įtariamą Drausmės pažeidimu padarymu Dalyvį bei nustato ne trumpesnį nei 2 darbo dienų ir ne ilgesnį nei 10 kalendorinių dienų terminą nuo pranešimo gavimo dienos, paaiškinimams dėl Drausmės pažeidimo pateikti. Šis Kodekso straipsnis gali būti netaikomas dėl aplinkybių nurodytų XXXII str. 4 p.
 2. Paaiškinimai pateikiami raštu. Pateiktame paaiškinime turi būti:
 3. Dalyvio vardas, pavardė/pavadinimas, kodas, gyvenamoji vieta/buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefonas;
 4. Dalyvio atstovo vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefonas,

dokumentas, įrodantis atstovo teises ir pareigas, nebent Dalyvis atstovo neturi;

 1. sutinkama ar ne su pareikštu įtarimu;
 2. nesutikimo motyvai;
 3. įrodymai, kuriais grindžiami nesutikimo motyvai;
 4. priedai, pridedami prie paaiškinimo;
 5. paaiškinimo surašymo diena ir Dalyvio ir/ar jo įgalioto atstovo parašas.
 6. Drausminio organo pirmininkas arba pavaduotojas patikrina ir sprendžia dėl paaiškinimo atitikimo Etikos ir drausmės kodekso reikalavimams. Tuo atveju, jeigu pateiktas paaiškinimas neatitinka Etikos ir drausmės kodekso nustatytų reikalavimų, nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Dalyviui trūkumų nepašalinus per nustatytą terminą, pateiktą paaiškinimą gali būti atsisakoma priimti.
 7. Drausminis organas turi teisę atsisakyti priimti įrodymus ir motyvus, kurie galėjo būti pateikti paaiškinime, jeigu mano, kad vėlesnis jų pateikimas užvilkins sprendimo priėmimą Drausmės pažeidimo byloje.
 8. Jeigu Dalyvis be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia paaiškinimo arba jį atsisakoma priimti šiame Etikos ir drausmės kodekse nustatytu pagrindu, Drausminis organas turi teisę priimti sprendimą, remdamasis byloje esančiais įrodymais.

 

XXX straipsnis. Terminai.

 

 1. Etikos ir drausmės kodekse nustatyti veiksmai atliekami jame nustatytais terminais. Tais atvejais, kai konkrečių terminų nenustato Etikos ir drausmės kodeksas, juos nustato atitinkamas Drausminis organas.
 2. Terminai veiksmams atlikti apibrėžiami tikslia kalendorine data, valanda arba nurodomas įvykis, kuris būtinai turi įvykti, arba laiko tarpas, per kurį atitinkamas veiksmas gali būti atliekamas.
 3. Terminas prasideda rytojaus dieną nuo nulis valandų nulis minučių po tos kalendorinės datos arba to įvykio, kuriais apibrėžta termino pradžia, jeigu Etikos ir drausmės kodekse nenumatyta kitaip.
 4. Metais skaičiuojamas terminas pasibaigia atitinkamą paskutinių termino metų mėnesį ir dieną dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių. Mėnesiais skaičiuojamas terminas pasibaigia atitinkamą termino paskutinio mėnesio dieną dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių. Jeigu metais ar mėnesiais skaičiuojamo termino pabaiga tenka tokiam mėnesiui, kuris atitinkamos dienos neturi, tai terminas pasibaigia paskutinę to mėnesio dieną. Savaitėmis skaičiuojamas terminas pasibaigia atitinkamą paskutinės termino savaitės dieną dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių.
 5. Tais atvejais, kai paskutinė termino diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.
 6. Atitinkamas veiksmas, kuriam atlikti yra nustatytas terminas, laikomas atliktu per nustatytą terminą, jeigu veiksmas buvo atliktas iki tokio termino pabaigos.
 7. Kai terminas yra nustatytas skundo, kitų dokumentų pateikimui ar pinigų sumokėjimui, laikoma, kad atitinkamas veiksmas buvo atliktas per nustatytą terminą, jeigu skundas kiti dokumentai buvo pateikti ar sumokėti pinigai buvo įskaityti į gavėjo sąskaitą iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių. Ši taisyklė netaikoma, kai veiksmui atlikti nustatytas terminas yra apibrėžtas valandos tikslumu. Tokiu atveju, atitinkamas veiksmas turi būti atliktas iki paskutinės termino dienos atitinkamos valandos.
 8. Kiekvienu atveju, ar atitinkamas veiksmas buvo atliktas per nustatytą terminą, sprendžia atitinkamas Drausminis organas.
 9. Proceso šalies prašymu dėl svarbių priežasčių atitinkamo Drausminio organo pirmininkas gali pratęsti ar atnaujinti nustatytą terminą tokios šalies veiksmui atlikti.
 10. Teisė atlikti veiksmus išnyksta pasibaigus nustatytam jiems atlikti terminui. Termino, nustatyto tam tikrai pareigai atlikti, praleidimas neatleidžia nuo pareigos atlikimo. Už pareigos nustatytu terminu neatlikimą terminą praleidusiai proceso šaliai gali būti taikomos šiame Etikos ir drausmės kodekse nustatytos sankcijos.

 

XXXII straipsnis. Proceso šalys ir jų teisės.

 1. Drausmės pažeidimo byloje proceso šalimi yra įtariamas pažeidimu Dalyvis ir/ar kitas Etikos ir drausmės kodekse nurodytas Dalyvis, kuriam pagal Etikos ir drausmės kodeksą gali būti taikoma sankcija.
 2. Proceso šalis procese pagal šį Etikos ir drausmės kodeksą gali turėti atstovą ir būti atstovaujama tinkamai įgalioto asmens, atliekant bet kokius procesinius/teisinius veiksmus, vykdomus pagal šį Etikos ir drausmės kodeksą. Proceso šalies atstovas proceso šalies vardu gali atlikti atitinkamus procesinius/teisinius veiksmus, vykdomus pagal šį Etikos ir drausmės kodeksą, tik po to, kai yra pateikiamas atitinkamam Drausminiam organui atitinkamas teises atstovauti proceso šalį suteikiantis ir įrodantis dokumentas. Proceso šalis turi teisę pasirinkti atstovą, turintį teisinį išsilavinimą ir pateikusį to įrodymą, savo nuožiūra. Proceso dalyviui ir/ar jo atstovui neatlyginamos išlaidos, susijusios su atstovo dalyvavimu Drausmės pažeidimo byloje.
 3. Proceso šalys, Etikos ir drausmės kodekse nustatyta tvarka, turi teisę teikti paaiškinimus, parodymus, įrodymus, savo prašymus, pageidavimus, teikti savo argumentus ir samprotavimus visais atitinkamo nagrinėjamo klausimo ir/ar ginčo klausimais, susipažinti su bylos medžiaga, rinkti įrodymus, dalyvauti renkant įrodymus, gauti Drausminių organų sprendimų nuorašus bei įgyvendinti kitas šiame Etikos ir drausmės kodekse nustatytas teises.
 4. Etikos ir drausmės kodekse nustatytos proceso šalių teisės yra/gali būti ribojamos, siekiant išsaugoti konfidencialios informacijos ir turimų/renkamų įrodymų slaptumą, taip pat tais atvejais, kai tai būtina, siekiant užtikrinti tinkamą ir/ar operatyvų klausimo ir/ar ginčo išnagrinėjimą bei kitais šiame Etikos ir drausmės kodekse nustatytais atvejais.

 

XXXIII straipsnis. Įrodymai.

 

 1. Įrodymai Drausmės pažeidimo byloje – bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis Drausminis organas konstatuoja, kad yra aplinkybių, patvirtinančių esant/nesant Drausmės pažeidimą ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Drausminiai organai nagrinėja tik tuos įrodymus, kurie patvirtina arba paneigia, turinčias reikšmės nagrinėjamam klausimui ir/ar ginčui, aplinkybes.
 2. Duomenys nustatomi bet kokiomis įrodinėjimo priemonėmis, tame tarpe, bet neapsiribojant proceso šalių paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais, ekspertų išvadomis, nuotraukomis, vaizdo bei garso įrašais ir kitomis priemonėmis. Proceso šalių paaiškinimai, liudytojų parodymai pateikiami raštu ir yra rašytiniai įrodymai, išskyrus etikos ir drausmės kodekso XXXIII straipsnyje numatytas išimtis.
 3. Drausminiai organai turi teisę atsisakyti priimti įrodymus, jeigu šie įrodymai galėjo būti pateikti anksčiau, o jų vėlesnis pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą.
 4. Drausminiai organai turi visišką diskreciją įrodymų vertinimo atžvilgiu ir įrodymus vertina pagal savo vidinį įsitikinimą. Vertindami įrodymus jie gali atsižvelgti į proceso šalių elgesį nagrinėjant atitinkamą klausimą ir/ar ginčą, ypač į tai, kaip jos vykdė bendradarbiavimo su Drausminiais organais bei kitas Etikos ir drausmės kodekse numatytas pareigas.
 5. Proceso šalys įrodymus renka ir juos pateikia Drausminiams organams savo sąskaita.
 6. Tais atvejais, kai proceso šalys nėra kviečiamos ar yra kviečiamos į atitinkamo Drausminio organo posėdį, proceso šalys privalo pateikti visus įrodymus per terminą nurodytą Drausmės organo prašyme. Atitinkamas Drausminis organas gali priimti ir vertinti proceso šalių pateiktus įrodymus ir tais atvejais, kai jie pateikti nesilaikant šioje straipsnio dalyje nurodytų terminų, jeigu pateikti įrodymai patvirtina bylai svarbias aplinkybes ir proceso šalis įrodo, kad jų pateikti atitinkamam Drausminiam organui negalėjo anksčiau.
 7. Nereikia įrodinėti visiems žinomų aplinkybių, aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu Drausminio organo sprendimu, nagrinėjant kitą klausimą ir/ar ginčą tarp tų pačių asmenų (prejudiciniai faktai), preziumuojamų ir nepaneigtų aplinkybių ir aplinkybių, kurios grindžiamos proceso šalių pripažintais faktais.

 

XXXIV straipsnis. Proceso šalių ir kitų asmenų apklausa posėdyje.

 

 1. Proceso šalys ir/ar kiti asmenys (liudininkai, specialistai ir pan.) į atitinkamo Drausminio organo posėdį nėra kviečiamos ir neapklausiamos, nebent Drausminis organas nusprendžia, kad proceso šalių ir/ar kitų asmenų (liudininkų, specialistų ir pan.) dalyvavimas Drausminio organo posėdyje ir jų apklausa yra būtina, siekiant tinkamai išnagrinėti bylą.
 2. Tuo atveju, kai į Drausminio organo posėdį yra kviečiamos proceso šalys ir/ar kiti asmenys (liudininkai, specialistai ir pan.), proceso šalių ir/ar kitų asmenų (liudininkų, specialistų ir pan.) apklausos atlikimo tvarką nustato Drausminio organo posėdžio pirmininkas arba pirmininko pavaduotojas.
 3. Drausminio organo posėdyje, kuriame dalyvauja proceso šalys ir/ar kiti asmenys (liudininkai, specialistai ir pan.), Drausminio organo pirmininko arba pavaduotojo nustatyta tvarka proceso šalys gali užduoti klausimus viena kitai ir kitiems posėdyje dalyvaujantiems asmenims (liudininkams, specialistams ir pan.).
 4. Proceso šalies ir/ar kito asmens (liudininko, specialisto ir pan.) apklausa yra protokoluojama.
 5. Į Drausminio organo kviesto proceso šalies ir/ar kito asmens (liudininko, specialisto ir pan.) neatvykimas į Drausminio organo posėdį be svarbių priežasčių, netrukdo bylos išnagrinėjimui atitinkamame Drausminio organo posėdyje bei sprendimo priėmimui, nebent Drausminis organas nusprendžia kitaip.
 6. Baigus apklausas, proceso šalys ir/ar kiti asmenys (liudininkai, specialistai ir pan.) privalo palikti patalpas, kuriose vyksta Drausminio organo posėdis.

 

XXXV straipsnis. Informacijos, procesinių dokumentų ir sprendimų perdavimas/įteikimas.

 

 1. Proceso šalims informacija, susijusi su procesu, procesiniai dokumentai, įskaitant Drausminių organų sprendimus, perduodama bet kuriuo vienu iš šių būdu:
 2. įteikiami šalių nurodytais adresais ir/arba faksu ir/arba elektroniniu paštu. Informacijos perdavimas bet kuriuo vienu iš nurodytų būdu yra laikomas tinkamu perdavimu.
 3. Informacija, susijusi su procesu, procesiniai dokumentai gali būti perduodami /įteikiami proceso šalies atstovui. Informacijos, susijusios su procesu, procesinių dokumentų ir Drausminių organų sprendimų perdavimas/įteikimas proceso šalies atstovui laikomas tinkamu perdavimu/įteikimu proceso šaliai.
 4. Tuo atveju, jeigu informacija, susijusi su procesu, procesiniai dokumentai proceso šaliai yra perduodama/įteikiama jos nurodytu adresu, atitinkama informacija susijusi su procesu, procesiniai dokumentai tokiai proceso šaliai yra laikomi tinkamai įteiktais praėjus 3 (trims) darbo dienoms nuo atitinkamos informacijos, susijusios su procesu, procesinio dokumento išsiuntimo proceso šaliai dienos.
 5. Tuo atveju, jeigu informacija, susijusi su procesu, procesiniai dokumentai proceso šaliai yra perduodama/įteikiama jos nurodytu faksu ar elektroninio pašto adresu, atitinkama informacija susijusi su procesu, procesiniai dokumentai tokiai proceso šaliai yra laikomi tinkamai įteiktais atitinkamos informacijos, susijusios su procesu, procesinio dokumento išsiuntimo proceso šaliai nurodytu faksu ar elektroninio pašto adresu dieną.
 6. Proceso šalys Drausminiam organui teikiamuose dokumentuose privalo nurodyti tikslų adresą, faksą, elektroninio pašto adresą. Proceso šalims tenka visa rizika, jeigu informacija, susijusi su procesu, procesiniai dokumentai jiems nėra ar negali būti įteikiami jų Drausminiam organui teikiamuose dokumentuose nurodytu adresu, faksu ir/ar elektroniniu paštu. Proceso šalys privalo nedelsiant informuoti atitinkamą Drausminį organą apie adreso, fakso ir/ar elektroninio pašto adreso pasikeitimus.
 7. Tuo atveju, jei Proceso šalis dar nėra pateikusi Drausminiam organui informacijos apie adresą, faksą, elektroninio pašto adresą, Drausminis organas visą informaciją perduoda viešai skelbiamu adresu, faksu, elektroninio pašto adresu. Drausminis organas gali siųsti juridiniam asmeniui Dalyviui, informaciją skirtą fiziniam asmeniui Dalyviui. Šiuo atveju informacijos perdavimas juridiniam asmeniui Dalyviui yra laikomas šios informacijos perdavimu fiziniam asmeniui Dalyviui. Juridinis asmuo Dalyvis, gavęs informaciją, privalo nedelsiant ją perduoti fiziniam asmeniui Dalyviui, kuriam ši informacija yra skirta.

 

XXXVI straipsnis. Išlaidos.

 

 1. Proceso metu patirtos proceso šalių, liudytojų išlaidos, susijusios su dalyvavimu Drausmės pažeidimo byloje, įrodymų rinkimu, neatlyginamos, jei Etikos ir drausmės kodekse nenumatyta kitaip.

 

XXXVII straipsnis. Drausminių organų sprendimai.

 

 1. Išnagrinėjęs Drausmės pažeidimo bylą, Drausminis organas priima vieną iš tokių sprendimų:
 • skirti sankciją;
 • nutraukti Drausmės pažeidimo bylą;
 • pripažinti, kad Dalyvis nepadarė Drausmės pažeidimo.
 1. Sprendimai priimami posėdyje paprasta posėdyje dalyvaujančių atitinkamo Drausminio organo narių balsų dauguma. Susilaikyti nuo balsavimo negalima. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia atitinkamo Drausminio organo pirmininko balsas (pastarajam nedalyvaujant – pirmininko pavaduotojo balsas).
 2. Išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytą išimtį, Drausminių organų sprendime turi būti nurodyta:

 

 1. sprendimo priėmimo data;
 2. Drausminio organo sudėtis, priėmusi sprendimą;
 3. proceso šalys, jų atstovai;
 4. trumpa bylos santrauka;
 5. proceso šalių reikalavimai ar prašymai;
 6. sprendimo priėmimo motyvai ir teisiniai argumentai, kuriais Drausminis organas vadovavosi

priimdamas sprendimą (sprendimo motyvuojamoji dalis);

 1. Drausminio organo išvada ir/ar sprendimas;
 2. Drausminio organo sprendimo apskundimo tvarka.

 

 1. Drausminis organas turi teisę priimtą sprendimą surašyti, nenurodydamas sprendimo priėmimo motyvų ir teisinių argumentų, ir proceso šalims perduoti/įteikti Drausminio organo sprendimą be sprendimo motyvuojamosios dalies. Tokiu atveju proceso šalys, gavusios Drausminio organo sprendimą be motyvų ir teisinių argumentų, turi teisę per 7 (septynias) dienas nuo tokio sprendimo gavimo dienos, raštu pareikalauti atitinkamo Drausminio organo pateikti priimto sprendimo motyvuojamąją dalį. Proceso šalims nepasinaudojus šia teise per nurodytą terminą, atitinkamas Drausminio organo sprendimas tampa galutiniu bei neskundžiamu. Proceso šaliai pareikalavus atitinkamo Drausminio organo sprendimo motyvuojamosios dalies, proceso šalims yra įteikiamas/pateikiamas atitinkamas Drausminio organo sprendimas tokia apimtimi, kaip yra nurodyta šio etikos ir drausmės kodekso XXXVIII straipsnio 3 dalyje. Tokiu atveju terminas paduoti apeliacinį skundą dėl atitinkamo Drausminio organo sprendimo pradedamas skaičiuoti nuo atitinkamo Drausminio organo sprendimo su jo motyvuojamąja dalimi perdavimo/ įteikimo atitinkamai proceso šaliai dienos.
 2. Drausminio organo sprendimą pasirašo Drausminio organo pirmininkas arba pirmininko pavaduotojas.
 3. Drausminis organas, priėmęs sprendimą, gali savo iniciatyva ar dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ištaisyti sprendime rašymo apsirikimus ar aiškias aritmetines klaidas, kurių ištaisymas nekeičia sprendimo esmės. Sprendimas, ištaisius apsirikimus ar klaidas, įteikiamas/pateikiamas proceso šalims šiame Etikos ir drausmės kodekse nustatyta tvarka.
 4. Drausminio organo priimti sprendimai yra nevieši. Drausminis organas turi teisę, įvardindamas visas suinteresuotas puses, publikuoti priimtus sprendimus viešai pulofedercija.lt. Asmenys, paminėti/nepaminėti šiuose sprendimuose, neturi teisės remdamiesi šiuo sprendimu veikti prieš LPF, ar prieš bet kurį šį sprendimą paskelbusį ar sprendime paskelbtą asmenį.

 

 

XXXVIII straipsnis. Sprendimų įsiteisėjimas.

 

 1. Drausminio organo – sprendimai įsiteisėja nuo jų priėmimo dienos.
 2. Drausminio organo sprendimui įsiteisėjus, toks sprendimas proceso šaliai (-ims) tampa privalomu ir/ar sukelia atitinkamas teisines pasekmes.

 

XXXIX straipsnis. Apeliacinio skundo dėl LPF etikos ir drausmės komisijos sprendimų pateikimas.

 1. Etikos ir drausmės kodekso reikalavimus atitinkantis apeliacinis skundas turi būti paduotas tiesiogiai LPF valdybai, įteikiant apeliacinį skundą LPF administracijai, ne vėliau, kaip per 7 kalendorines dienas nuo LPF etikos ir drausmės komisijos sprendimo įteikimo el.paštu ar asmeniškai dienos.
 2. Apeliacinis skundas apmokestinamas Drausmes kodekse nustatytu mokesčiu.
 3. Apeliacinį skundą turi teisę paduoti Dalyvis, kurio atžvilgiu priimtas skundžiamas sprendimas ir/ar jo atstovas.
 4. Dalyvis (apeliantas) apeliacinį skundą pateikia raštu. Pateiktame apeliaciniame skunde turi būti:
 5. proceso šalių vardas, pavardė/pavadinimas, kodas (jeigu jis yra žinomas), gyvenamoji

vieta/buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefonas (jeigu jie yra žinomi);

 1. proceso šalies atstovo vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefonas,

dokumentas, įrodantis atstovo teises ir pareigas, nebent proceso šalis atstovo neturi;

 1. skundžiamas sprendimas;
 2. bylos aplinkybės, įrodymai ir teisiniai argumentai, kuriais pagrindžiamas sprendimo ar jo dalies neteisėtumas ar nepagrįstumas (apeliacinio skundo pagrindas), ir naujų įrodymų pateikimo motyvai;
 3. apelianto prašymas (apeliacinio skundo dalykas);
 4. mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas;
 5. priedai, pridedami prie apeliacinio skundo;
 6. apeliacinio skundo surašymo diena ir apeliacinį skundą paduodančio Dalyvio ir/ar jo įgalioto

atstovo parašas.

 

 1. Apeliacinio skundo priėmimo klausimą sprendžia ir atitikimą šiame Etikos ir drausmės kodekse nustatytiems reikalavimams patikrina LPF etikos ir drausmės komisijos pirmininkas. Tuo atveju, jeigu pateiktas apeliacinis skundas neatitinka šiame Etikos ir drausmės kodekso straipsnyje nustatytų reikalavimų, nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Apeliantui trūkumų nepašalinus per nustatytą terminą, apeliacinis skundas laikomas nepateiktu, o sumokėtas mokestis už apeliacinį skundą Dalyviui (apeliantui) negrąžinamas.
 2. Apeliacinio skundo pateikimas sustabdo LPF etikos ir drausmės komisijos priimto sprendimo galiojimą.
 3. LPF etikos ir drausmės komisijos sprendimas nėra ir negali būti skundžiamas jokiais būdais ir tvarka.

 

XL straipsnis. Bylos nutraukimas.

 

Drausmės pažeidimo byla atitinkamo Drausminio organo sprendimu gali būti nutraukta šiais atvejais:

1) kai nustatoma, kad iki Drausmės pažeidimo bylos suėjo senaties terminai;

2) kitais atvejais, kai tolesnis bylos nagrinėjimas netenka prasmės;

3) kai bylos Šalys susitaiko.

 

XLI straipsnis. Bylos atnaujinimas.

 

 1. Drausmės pažeidimo byla, užbaigta įsiteisėjusiu Drausminio organo sprendimu, gali būti atnaujinta, jeigu:
 • LPF etikos ir drausmės komisijos nutartimi konstatuota, kad, įrodymai, kuriais buvo paremti minėti teisės aktai ir/arba Drausminio organo priimtas nutarimas ar nutartis, yra pripažinti neturinčiais teisinės galios;
 • nustatyta, kad, nagrinėdamas Drausmės pažeidimo bylą, Drausminio organo narys buvo šališkas ir dėl to buvo priimtas neteisėtas ir nepagrįstas sprendimas;
 • paaiškėjo kitų aplinkybių, kurios Drausminiam organui nebuvo ir negalėjo būti žinomos priimant sprendimą ir kurios vienos ar kartu su anksčiau nustatytomis aplinkybėmis įrodo, kad Dalyvis yra nekaltas arba, kad jis padarė lengvesnį ar sunkesnį Drausmės pažeidimą, taip pat aplinkybėms, kurios įrodo, kad Dalyvis yra kaltas.
 1. Drausmės pažeidimo byla gali būti atnaujinama LPF etikos ir drausmės komisijos nutartimi, proceso šalies prašymu arba Drausminio organo iniciatyva.

 

X SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

XLII straipsnis. Etikos ir drausmės kodekso įsigaliojimas.

 

 1. Šis etikos ir drausmės kodeksas taikomas dėl tų įvykių ir/ar pažeidimų, kurie atsirado ir/ar buvo padaryti po šio Etikos ir drausmės kodekso įsigaliojimo momento.
 2. Etikos ir drausmės kodeksas įsigalioja jį patvirtinus LPF valdybos narių susirinkime.

 

XLIII straipsnis. Reikalavimai drausminėms taisyklėms.

 

 1. LPF valdymo organai, kiti organai privalo suderinti nuostatus ar kitus, jų veiklą reglamentuojančius dokumentus, su etikos ir drausmės kodekso nuostatomis.