LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

 VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

 

 

2019-03-05

Kaunas

 

 

Susirinkimas įvyko 2019-03-05, 18:30 val.

 

Susirinkimo pirmininku vienbalsiai išrinktas Tomas Brikmanis.

Susirinkimo sekretore vienbalsiai išrinkta Evelina Jurelevičiūtė.

 

 

Dalyvauja:

 

Asociacija biliardo klubas "Club 9" (atstovauja Edgaras Jurelevičius) (1 balsas);

 

 1. Asociacija "LMBL" (atstovauja Agnė Jarušauskaitė) (1 balsas);

 

 1. Asociacija "Club 9 Alytus" (atstovauja Lukas Laškovas) (1 balsas);

 

 1. Asociacija Kauno pulo klubas (atstovauja Vytautas Žebrauskas) (1 balsas);

 

 1. Asociacija biliardo klubas "Entry" (atstovauja Kasparas Budnikas) (1 balsas).

 

(sąrašas pridedamas, 1 priedas).

 

 

Susirinkimo pirmininkas informavo, kad dalyvauja 5 iš 8 Federacijos narių, kurių kiekvienas turi vieną balsą. Sprendimams priimti reikalingas kvorumas yra .       

 

Visi Lietuvos pulo federacijos nariai buvo tinkamai informuoti apie 2019 m. kovo 5 d. įvyksiantį visuotinį narių susirinkimą. Susirinkime dalyvaujantys Federacijos nariai sutinka su darbotvarke ir kitomis susirinkimo sąlygomis. Dalyviams pateikta medžiaga yra pakankama šiam susirinkimui vykti.

 

 

 

Darbotvarkė:

 

 1. Lietuvos pulo federacijos 2018 metų veikos ataskaitos tvirtinimas.
 2. Federacijos valdybos narių rinkimai.
 3. Etikos komisijos rinkimai.
 4. Revizijos komisijos rinkimai.

 

 

SVARSTYTA. Lietuvos pulo federacijos 2018 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas.

 

Federacijos prezidentas Tomas Brikmanis pristatė susirinkimo dalyviams 2018 metų veiklos ataskaitą.

 

NUTARTA:

 

Federacijos 2018 metų veiklą įvertinti teigiamai.

                     

SVARSTYTA. Federacijos valdybos narių rinkimai.

 

Vadovaujantis Federacijos įstatais, visuotinis narių susirinkimas skiria (renka) Federacijos valdybą iš 6 narių 2 metų laikotarpiui (27 p.).

Federacijos valdybos nariais gali būti Federacijos narių  - juridinių asmenų pasiūlyti  fiziniai asmenys. (40 p.)

 

Dalyvaujantys susirinkime Federacijos nariai pasiūlė išrinkti 6 valdybos narius:

 1. Tomas Brikmanis;
 2. Vytautas Žebrauskas;
 3. Edgaras Jurelevičius;
 4. Kasparas Budnikas;
 5. Marius Ganusauskas;
 6. Simonas Indrašius.

 

NUTARTA (vienbalsiai):

 

Federacijos valdybos nariais išrinkti:

 

 1. Tomą Brikmanį;
 2. Vytautą Žebrauską;
 3. Edgarą Jurelevičių;
 4. Kasparą Budniką;
 5. Marių Ganusauską;
 6. Simoną Indrašių.

 

SVARSTYTA. Etikos komisijos rinkimai.

                  

Pagal 2018 metų lapkričio 29 dieną LPF valdybos narių suvažiavime priimta Etikos ir drausmės kodeksą, Federacija turi turėti Etikos komisiją, kurią sudaro trys asmenys. Į Etikos komisiją buvo siūlyti šie asmenys:

 

NUTARTA:

Etikos komisiją sudarys: Gintaras Petrovas, Marius Ganusauskas ir Edgaras Jurelevičius.

 

 

SVARSTYTA. Revizijos komisijos rinkimai.

NUTARTA:

Revizijos komisiją sudarys: Vytautas Žebrauskas ir Marius Ganusauskas.

 

 

PRIDEDAMA: Dalyvių sąrašas, 1 egz, 1 lapas.

 

 

 

Susirinkimo pirmininkas     ..............................                     Tomas Brikmanis

                                            (parašas)

 

 Susirinkimo sekretorė      ...............................                      Evelina Jurelevičiūtė 

                                            (parašas)

 

Visuotinio narių susirinkimo protokolo
1 Priedas

 

 

 

LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

NARIŲ, DALYVAVUSIŲ VISUOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME, SĄRAŠAS

 

2019-03-05

Kaunas

 

2019 metų kovo 5 diena 18:30 val. Įvykusiame visuotiniame narių susirinkime dalyvauja šie federacijos nariai:

 

 

Eil.

Nr.

Narys – juridinis asmuo

Pavadinimas, kodas

Balsų skaičius

Nario atstovo

vardas, pavardė, asmens kodas

1.

BILIARDO KLUBAS „Club 9“

Asociacija, kodas 300146499

1 balsas

Edgaras

Jurelevičius

2.

KAUNO PULO KLUBAS

Asociacija, kodas 303198063

1 balsas

Vytautas Žebrauskas

3.

LIETUVOS MOTERŲ BILIARDO LYGA,

Asociacija, kodas 302471947

1 balsas

Agnė

Jarušauskaitė

4.

BILIARDO KLUBAS „ENTRY“

Asociacija, kodas 300069782

1 balsas

Kasparas

Budnikas

5.

„CLUB 9 ALYTUS“

Asociacija, kodas 302939627

1 balsas

Lukas

Laškovas