Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo
9 priedas                                                    
 
   
                Forma Nr. 1  
                   
302506654   Lietuvos pulo federacija  
(Programos vykdytojo kodas)   (Programos vykdytojo pavadinimas)  
Jonavos g. 40, Kaunas, +37068657573, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  
(Programos vykdytojo buveinė, telefonas, elektroninis paštas)  
Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2019 02 04 Nr. SS-63            
      (sutarties data ir Nr.)            
Pulo sporto plėtra Lietuvoje  
(Programos pavadinimas)  
PROGRAMOS FINANSAVIMO PANAUDOJIMO 2019  M. IV KETVIRČIO ATASKAITA  
         
  2020 - 01 - 08 Nr.  
(data ir numeris)  
                (Eur, ct)  
Eil. Nr. Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras Panaudota iki ataskaitinio laikotarpio Iš viso nuo metų pradžios Patvirtintas finansavimas pagal detaliąją sąmatą prie sutarties  
Prekių ar paslaugų tiekėjas Dokumento data (metai-mėnuo-diena) Dokumento pavadinimas ir Nr.
(PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)
Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis) Dokumento (ar panaudotos dalies) suma  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
I. Programos įgyvendinimo išlaidos   
1. Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai  
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
Iš viso 1 0.00 600.00 600.00 600.00  
2. Kompensuojamosios išlaidos  
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
Iš viso 2 0.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00  
3. Programos vykdytojų ir dalyvių komandiruočių išlaidos  
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
Iš viso 3 0.00        
4. Patalpų, sporto bazių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos, transporto ir kita nuoma bei eksploatavimo išlaidos (šildymas, elektros energija ir pan.)  
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
Iš viso 4 0.00        
5. Prekės, paslaugos ir kitos programos tikslams pasiekti reikalingos išlaidos  
1 Rimvydo Pasvensko įmonė 2019-10-28 Sąsaita - faktūra Nr.: 14908 Medalių komplektas 108.42        
2                  
3                  
4                  
5                  
Iš viso 5 108.42 204.39 312.81 319.00  
Iš viso I  108.42 6,104.39 6,212.81 6,219.00  
II. Programos administravimo išlaidos (ne daugiau 25 proc. programai skirtų valstybės biudžeto lėšų)  
Darbo užmokestis ir su juo susiję darbdavio mokesčiai programos vykdymo koordinatoriui, finansininkui (buhalteriui) ir kitos administravimo išlaidos (buhalterinės apskaitos (kai šios paslaugos perkamos), transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, paprastojo remonto (pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą), ryšių paslaugų ir kitos programos tikslams pasiekti reikalingos administravimo išlaidos)  
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
Iš viso II 0.00   0.00    
III. Nenumatytos išlaidos (ne daugiau 5 proc. programai (projektui) įgyvendinti skirtos valstybės biudžeto lėšų skirtos sumos)  
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
Iš viso III 0.00   0.00    
Iš viso ataskaitoje 108.42 6,104.39 6,212.81 6,219.00  
                   
Patvirtiname, kad: 
1) programos vykdymui skirtos lėšos panaudotos vadovaujantis Sutarties sąlygomis pagal patvirtintą  sąmatą prie Sutarties, o programos vykdymo laikotarpiu patirtas išlaidas patvirtina šiame sąraše nurodyti dokumentai;    
2) visos šiame registre nurodytos išlaidos yra tiesiogiai susijusios su programa proporcingos ir būtinos jos įgyvendinimui.    
                   
Sutartyje nustatyta tvarka Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės grąžintos programos vykdymui skirtos lėšos   6.19  
            (lėšų grąžinimo data ir pavedimo numeris) (suma, Eur)  
                   
  Generalinė sekretorė   Evelina Jurelevičiūtė        
  (Vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas  )   (Vardas, pavardė, parašas)        
  A.V.                
  (antspaudas, jei Vykdytojas antspaudą privalo turėti)              
                   
  Vyr. Finansininkas   Diana Jankauskaitė        
  (Vykdytojo finansininko arba galinčio tvarkyti apskaitą  kito asmens pareigų pavadinimas)   (Vardas, pavardė, parašas)