Sportininko atsakomybė

Sportininkas privalo žinoti ir laikytis visų žaidimo taisyklių, sportinio reglamento ir savo
žaidimų tvarkaraščio. Teisėjas (-ai) privalo parengti visą reikalingą informaciją ir tinkamai ją
pateikti visiems varžybų dalyviams. Tačiau galutinė atsakomybė tenka pačiam sportininkui.

TAISYKLĖS

8. Aštuoniukė (Pool-8)

Aštuoniukė (pool-8) yra žaidžiama su penkiolika sunumeruotų rutulių ir baltu rutuliu.
Vienas sportininkas privalo sumušti į kišenes rutulius, kurių numeriai yra nuo 1 iki 7
(vienspalvius), kitas – nuo 9 iki 15 (dryžuotus). Sportininkas, įmušęs savo rutulių grupę ir
teisingai įmušęs 8 rutulį, laimi partiją. Visi smūgiai turi būti užsakyti. Susitikimas baigiasi,
kai vienas iš žaidėjų laimi nustatytą skaičių partijų.

8.1 Išmušimo nustatymas

Sportininkas, laimėjęs ridenimą, sprendžia, kas atliks išmušimą pirmojoje partijoje
(žr. 3.1. Pradedančiojo sportininko nustatymas ridenant rutulius). Priklausomai nuo varžybų
formato, galimi du išmušimo variantai: naują partiją išmušimo smūgiu pradeda ankstesnę
partiją laimėjęs sportininkas arba išmušimai yra atliekami pakaitomis.

8.2 Rutulių sustatymas

Rutuliai sustatomi trikampio forma į piramidę kiek įmanoma glausčiau vienas kito.
Pirmas rutulys statomas į piramidės priekį ant trikampio taško, aštuntas rutulys į piramidės
vidurį. Trikampio pirmasis rutulys gali būti bet kuris numeruotas rutulys. Dryžuotas rutulys
statomas viename, o vienspalvis kitame trikampio kampe. Visi kiti rutuliai sustatomi į
piramidę atsitiktine tvarka.
Siekiant uztikrinti idealu kamuoliu sustatyma, sportininkams leistina naudoti
kamuoliu statymo trafaretus ("Magick rack". "Ultimate break master").

8.3 Išmušimas

Išmušimo metu galioja šios taisyklės:

 • Žaidimas pradedamas baltam rutuliui stovint už namų zonos linijos.
 • Nereikia užsakyti jokio rutulio ir baltas rutulys išmušimo metu gali paliesti bet kurį
  numeruotą rutulį.
 • Jei sportininkas išmušimo metu nepadarydamas klaidos įmuša bent vieną numeruotą
  rutulį, jis pasilieka kitam smūgiui ir stalas lieka „atviras“ (žr. 8.4 Atviras stalas).
 • Jei išmušimo metu neįkrito joks rutulys, tada mažiausiai keturi rutuliai(neiskaitant
  balto. "4 Object balls") turi būtinai paliesti bortą. Jei šių sąlygų nepavyksta
  įgyvendinti, tai traktuojama kaip neteisingas išmušimas ir kitas sportininkas gali:
  •  tęsti žaidimą, sutikdamas su esančia ant stalo rutulių padėtimi;
  •  perstatyti trikampį ir atlikti išmušimą pats;
  •  perstatyti trikampį ir leisti pakartoti išmušimą priešininkui.

Įmušti 8-tą rutulį išmušimo metu nėra klaida. Jei 8-as rutulys įkrenta į kišenę,
sportininkas, kuris atliko išmušimą, gali:

 • perstatyti 8-ą rutulį ant trikampio taško ir tęsti žaidimą su esančia ant stalo padėtimi;
 •  perstatyti trikampį ir pakartoti išmušimą.

Jei sportininkas, atlikdamas išmušimą, įmuša ir 8-ą, ir baltą rutulius, priešininkas turi teisę:

 • perstatyti 8-ą rutulį ant trikampio taško bei tęsti žaidimą pasistatydamas baltą rutulį
  bet kur namų zonoje;
 • perstatyti trikampį ir atlikti išmušimą pats.
  Jei išmušimo metu bent vienas rutulys iškrenta už stalo ribų, tai traktuojama kaip klaida.
  Tokie rutuliai į žaidimą negrįžta (išskyrus 8-ą rutulį, kuris yra pastatomas ant trikampio
  taško). Kitas sportininkas gali pasirinkti:
 • sutikti su esamu rutulių išsidėstymu ir tęsti žaidimą;
 •  statytis baltą rutulį namų zonoje ir tęsti žaidimą.
  Jei sportininkas, atliekantis išmušimo smūgį, padaro bet kokią kitą klaidą, nepaminėtą
  anksčiau, jo priešininkas turi teisę:
 •  sutikti su esamu rutulių išsidėstymu ir tęsti žaidimą;
 •  statytis baltą rutulį namų zonoje ir tada tęsti žaidimą.

8.4 Atviras stalas

Kol nei viena rutulių grupė (vienspalvių arba dryžuotų) nėra pasirinkta, stalas yra
atviras. Sportininkas, prieš atlikdamas smūgį, turi užsakyti pasirinktą rutulį ir kišenę, į kurią
ruošiasi pataikyti rutulį. Jei sportininkas, nepadarydamas jokios klaidos, atlieka teisingai
užsakytą smūgį, tam tikra rutulių grupė nuo įmušimo momento priklauso jam (priklausomai
vienspalvį ar dryžuotą rutulį sportininkas įmušė). Kita rutulių grupė priskiriama priešininkui.
Jei žaidėjui nepavyko teisingai atlikti užsakyto smūgio, stalas lieka atviras ir smūgis pereina
kitam sportininkui. Kol stalas yra atviras, bet kuris numeruotas rutulys gali būti pirmas
paliestas balto rutulio (išskyrus 8-ą rutulį).

8.5 Žaidimo eiga

Sportininkas lieka prie stalo ir atlieka smūgius tol, kol teisingai smūgiuoja visus
užsakytus rutulius arba laimi partiją įmušdamas visus savo grupės rutulius ir tada 8-ą rutulį.

8.6 Smūgiai, kurie reikalauja užsakymo

Kiekvienas smūgis, išskyrus pradinį išmušimą, turi būti užsakytas (žr. 3.4 Užsakomi
smūgiai). 8-as rutulys gali būti užsakytas tik tada, kai visa žaidėjo rutulių grupė yra sumušta.
Sportininkas taip pat gali atlikti laisvą smūgį, t. y. neužsakyti jokio rutulio nei kišenės, po
kurio eilė smūgiuoti automatiškai pereina priešininkui, nepriklausomai ar smūgio metu įkrito
koks nors rutulys.

8.7 Rutulių grąžinimas atgal į žaidimą

Jei 8-as rutulys yra įmušamas į kišenę arba iškrenta nuo stalo, jis bus perstatytas ant
trikampio taško arba visi rutuliai bus perstatyti į išmušimo trikampį. Jokiu kitu numeriu
pažymėtas rutulys nėra niekada atstatomas atgal.

8.8 Partijos pralaimėjimas

Sportininkas pralaimi partiją jei:
 • įmuša 8-ą rutulį padarydamas klaidą;
 • įmuša 8-ą rutulį prieš sumušdamas visus savo grupės rutulius;
 • įmuša 8-ą rutulį į neužsakytą kišenę;
 •  išmuša 8-ą rutulį nuo stalo.
  Šie punktai netaikomi pradiniam išmušimui.

8.9 Standartinės klaidos

Jei sportininkas padaro klaidą (žr. 4.1 Standartinės klaidos), žaidimas pereina jo
priešininkui. Priešininkas gali pasistatyti baltą rutulį bet kurioje stalo žaidimo ploto vietoje
(žr. 3.3. Laisva balto rutulio pozicija).

8.10 Grubios klaidos

8.8 punkte išvardintos klaidos (žr. 8.8 Partijos pralaimėjimas) skaitomos kaip grubios
klaidos ir iškart baudžiamos partijos pralaimėjimu. Už nesportinį elgesį teisėjas sprendimą
dėl nuobaudos priima savo nuožiūra. (žr. 4.13 Nesportinis elgesys).

8.11 Žaidimas be pabaigos (angl. Stalemate)

Jei teisėjas nustato kad partijos pabaiga negalima, jis skelbia žaidimą be pabaigos (žr.
1.7 Partijos peržaidimas). Išmušima atliks sportininkas išmušęs nepasibaigusią partiją.

9. Devyniukė (Pool-9)

Devyniukė (pool-9) žaidžiama su devyniais rutuliais, sunumeruotais nuo 1 iki 9 ir
baltu rutuliu. Smūgiuojama baltu rutuliu į mažiausiu skaitmeniu pažymėtą rutulį ant stalo,
tačiau nėra būtina sumušti rutulius iš eilės. Po klaidos baltas rutulys statomas laisvai (žr. 3.3
Laisva balto rutulio pozicija ). Partija laimima kai įmušamas 9-as rutulys. Susitikimas
baigiasi, kai vienas iš žaidėjų laimi nustatytą skaičių partijų.

9.1. Išmušimo nustatymas

Sportininkas, laimėjęs ridenimą, sprendžia, kas atliks išmušimą pirmojoje partijoje
(žr. 3.1. Pradedančiojo sportininko nustatymas ridenant rutulius). Priklausomai nuo varžybų
formato galimi du išmušimo variantai: naują partiją išmušimo smūgiu pradeda ankstesnę
partiją laimėjęs sportininkas arba išmušimai yra atliekami pakaitomis.

9.2. Rutulių sustatymas

Rutuliai statomi rombo forma – 1-as rutulys rombo viršūnėje ant trikampio taško, 9-as
rutulys rombo centre, kiti rutuliai sustatyti aplinkui, kaip galima glausčiau ir atsitiktine
tvarka. Žaidimas pradedamas baltam rutuliui stovint namų zonoje.

9.3. Teisingas išmušimas

Baltas rutulys statomas bet kur namų zonoje (jei kitaip nenustato turnyro nuostatai -
reglamentas). Jei išmušimo metu neįkrito joks rutulys, tada mažiausiai keturi rutuliai turi
būtinai paliesti bortą. Priešingu atveju yra fiksuojama klaida. Jei išmušimo metu įkrenta 9-as
rutulys, partija laikoma iškart laimėta.

9.4. Smūgis po išmušimo – „Push out“

Sportininkas, kurio eilė smūgiuoti, iškart po teisingo išmušimo gali sužaisti "push
out", pastumdamas baltą rutulį į kitą padėtį. "Push out" metu baltas rutulys nebūtinai turi
liesti kitą bortą ar kitą rutulį, bet visos kitos klaidos taisyklės galioja. Sportininkas privalo
pranešti apie ketinimą sužaisti "push out", kitaip smūgis bus laikomas paprastu. Bet koks
rutulys, įmuštas "push out" metu, nėra šimamas, išskyrus 9-ą rutulį. Po teisingo "push out",
priešininkas, turi galimybę smūgiuoti iš tos padėties arba perleisti eilę kitam sportininkui. Jei
išmušimo metu buvo įmuštas baltas rutulys, tai laikoma klaida ir priešininkas tęsia žaidimą su
laisva balto rutulio pozicija (žr. 3.3 Laisva balto rutulio pozicija )..

9.5. Žaidimo eiga

Jei sportininkas be klaidos įmuša bet kokį rutulį (išskyrus „push out“ metu), jis
pasilieka prie stalo kitam smūgiui ir tęsia žaidimą tol, kol nepataiko, padaro klaidą arba laimi,
įmušdamas 9-ą rutulį. Po nepataikymo, kitas sportininkas tęsia žaidimą iš esamos padėties.

9.6. Rutulių grąžinimas atgal į žaidimą

Jei 9-as rutulys yra įmušamas padarant klaidą,„push out“ metu arba iškrenta už stalo
ribų, jis turi būti atstatytas atgal ant trikampio taško (žr. 1.10. Rutulių gražinimas atgal į
žaidimą). Jokiu kitu numeriu pažymėtas rutulys niekada nėra atstatomas atgal.

9.7. Standartinės klaidos

Jei sportininkas padaro klaidą (žr. 4.1 Standartinės klaidos), žaidimas pereina jo
priešininkui. Priešininkas gali pasistatyti baltą rutulį bet kurioje stalo žaidimo ploto vietoje
(žr. 3.3. Laisva balto rutulio pozicija).

9.8. Grubios klaidos

Jei sportininkas suklysta tris kartus iš eilės , tai traktuojama kaip grubi klaida ir reiškia
partijos pralaimėjimą.
Už nesportinį elgesį teisėjas sprendimą dėl nuobaudos priima savo nuožiūra. (žr. 4.13
Nesportinis elgesys).

9.9 Žaidimas be pabaigos (angl. „Stalemate“)

Jei teisėjas nustato kad partijos pabaiga negalima, jis skelbia žaidimą be pabaigos (žr.
1.7 Partijos peržaidimas). Išmušima atliks sportininkas išmušęs nepasibaigusią partiją.

10. Dešimtukė (Pool-10)

Dešimtukė (pool-10) – žaidimas su užsakymais, žaidžiamas su dešimt rutulių,
sunumeruotais nuo 1 iki 10 ir baltu rutuliu. Smūgiuojama baltu rutuliu į mažiausiu skaitmeniu
pažymėtą rutulį ant stalo. Jeigu 10-as rutulys įkrenta teisingo išmušimo metu, tuomet jis yra
išstatomas ant trikampio taško ir sportininkas atlikęs išmušimą tęsia žaidimą toliau. Tik
vienas rutulys gali būti užsakytas kiekvieno mušimo metu, išskyrus išmušimą, kurio metu
rutulių užsakyti nereikia.

10.1 Išmušimo nustatymas

Sportininkas, laimėjęs ridenimą, sprendžia, kas atliks išmušimą pirmojoje partijoje
(žr. 3.1. Pradedančiojo sportininko nustatymas ridenant rutulius). Priklausomai nuo varžybų
formato galimi du išmušimo variantai: naują partiją išmušimo smūgiu pradeda ankstesnę
partiją laimėjęs sportininkas arba išmušimai yra atliekami pakaitomis.

10.2. Rutulių sustatymas

Rutuliai sustatomi trikampio forma į piramidę kiek įmanoma glausčiau vienas kito.
Pirmas rutulys statomas į piramidės priekį ant trikampio taško, dešimtas rutulys į piramidės
vidurį. Visi kiti rutuliai sustatomi į piramidę atsitiktine tvarka.

10.3. Teisingas išmušimas

Išmušimo metu baltas rutulys turi būti smūgiuojamas iš namų zonos. Išmušimas
laikomas teisingu, jei:

 • įmušamas bent vienas rutulys;
 • mažiausiai keturi rutuliai (išskyrus baltą) paliečia vieną ar daugiau bortų.
Priešingu atveju yra fiksuojama klaida. Jei išmušimo metu įkrenta 10-as rutulys, jis yra
išstatomas ant trikampio taško.

10.4. Smūgis po išmušimo – „Push out“

Sportininkas, kurio eilė smūgiuoti, iškart po teisingo išmušimo gali sužaisti "push
out", pastumdamas baltą rutulį į kitą padėtį. "Push out" metu baltas rutulys nebūtinai turi
liesti kitą bortą ar kitą rutulį, bet visos kitos klaidos taisyklės galioja. Sportininkas privalo
pranešti apie ketinimą sužaisti "push out", kitaip smūgis bus laikomas paprastu. Bet koks
rutulys, įmuštas "push out" metu, nėra šimamas, išskyrus 10-ą rutulį. Po teisingo "push out",
priešininkas, turi galimybę smūgiuoti iš tos padėties arba perleisti eilę kitam sportininkui. Jei
išmušimo metu buvo įmuštas baltas rutulys, tai laikoma klaida ir priešininkas tęsia žaidimą su
laisva balto rutulio pozicija (žr. 3.3 Laisva balto rutulio pozicija ).

10.5. Užsakomi smūgiai

Kiekvienas smūgis, išskyrus išmušimą, turi būti užsakytas (žr. 3.4 Užsakomi smūgiai),
t.y. kiekvieno smūgio metu sportininkas turi užsakyti planuojamą įmušti rutulį ir kišenę, į
kurią planuoja mušti rutulį, jeigu jie nėra akivaizdūs.

10.6. Laisvas smūgis

Sportininkas gali užsakyti laisvą smūgį, kurio metu baltas rutulys kontaktuoja su
teisingu rutuliu, neįmušant jo į kišenę. Jei atliekant laisvą smūgį rutulys yra įmušamas,
priešininkas gali pasirinkti: žaisti iš esamos situacijos arba perleisti smūgį priešininkui.

10.7. Įmuštas rutulys į neužsakytą kišenę

Jei sportininkas įmuša kamuolį į neužsakyta kišenę, eilė pereina priešininkui ir jis gali
pasirinkti: žaisti iš esamos situacijos arba perleisti smūgį atgal.

10.8. Žaidimo eiga

Jei sportininkas be klaidos įmuša užsakytą rutulį (išskyrus „push out“ metu), jis
pasilieka prie stalo kitam smūgiui ir tęsia žaidimą tol, kol nepataiko, padaro klaidą arba laimi,
įmušdamas 10-ą rutulį. Po nepataikymo, kitas sportininkas tęsia žaidimą iš esamos padėties.

10.9. Rutulių grąžinimas atgal į žaidimą

Jei 10-as rutulys yra įmušamas su klaida, išmušamas iš stalo, atliekant „push out“
smūgį, atliekant išmušimą arba įmušamas į neužsakytą kišenę, tuomet jis yra grąžinamas
atgal į žaidimą ir statomas ant trikampio taško. Kiti rutuliai nėra grąžinami į žaidimą.

10.10. Standartinės klaidos

Jei sportininkas padaro standartinę klaidą (žr.4.1. Standartinės klaidos), žaidimas
perleidžiamas priešininkui. Baltas rutulys statomas bet kurioje stalo žaidimo ploto vietoje (žr.
3.3. Laisva balto rutulio pozicija).

10.11. Grubios klaidos

Jei sportininkas suklysta tris kartus iš eilės, tai traktuojama kaip grubi klaida ir reiškia
partijos pralaimėjimą. Už nesportinį elgesį teisėjas sprendimą dėl nuobaudos priima savo
nuožiūrą (žr. 4.13 Nesportinis elgesys).

10.12 Žaidimas be pabaigos (angl. „Stalemate“)

Jei teisėjas nustato kad partijos pabaiga negalima, jis skelbia žaidimą be pabaigos (žr.
1.7 Partijos peržaidimas). Išmušima atliks sportininkas išmušęs nepasibaigusią partiją.

11. Keturiolika ir vienas (pool-14)

Keturiolika ir vienas (14.1) žaidimas yra žaidžiamas su penkiolika numeruotų rutulių
ir baltu rutuliu. Už kiekvieną teisingai užsakytą ir įmuštą rutulį yra duodamas vienas taškas.
Laimi tas sportininkas, kuris pirmas surenka reikiamą taškų sumą. Šis žaidimas vadinamas
besitęsiančiu todėl, kad sumušus keturiolika rutulių iš penkiolikos galimų, trikampis yra
sustatomas iš naujo ir sportininkas tęsia žaidimą.

11.1. Išmušimo nustatymas

Sportininkas, laimėjęs ridenimą, sprendžia, kas atliks išmušimą (žr. 3.1.

Pradedančiojo sportininko nustatymas ridenant rutulius).

11.2. Rutulių sustatymas

Išmušimo smūgiui penkiolika rutulių yra sustatomi į trikampį bet kokia tvarka.
Rutulys, esantis trikampio viršūnėje, privalo būti ant taško. Trikampio perstatymo atveju, kai
sustatomi tik keturiolika rutulių, trikampio viršūnėje esančio rutulio vieta lieka laisva. Aiškiai
matoma linija turi žymėti išorinę trikampio zoną tam, kad būtų galima nuspręsti, ar
išmušimui paliktas rutulys yra trikampio zonoje, ar ne.

11.3. Teisingas išmušimas

Išmušimui galioja tokios taisyklės:

 • baltas rutulys statomas namų zonoje;
 • jei išmušimo metu nėra įmušamas užsakytas rutulys, tai išmušimas bus teisingas, jei
  baltas kamuolys ir bent du rutuliai iš trikampio palies bet kurį nors stalo bortą.
  Neįvykdžius prieš tai minėtų sąlygų, yra laikoma išmušimo klaida ir išmušinėjantis
  sportininkas yra baudžiamas dviem baudos taškais (žr. 11.9. Klaida išmušimo metu).

Priešininkas turi pasirinkimą:

 • tęsti žaidimą iš esamos situacijos;
 • liepti neteisingai išmušusiam žaidėjui kartoti išmušimo smūgį tol, kol bus įvykdytos
  visos reikiamos išmušimo sąlygos.

11.4. Žaidimo eiga

Mušantis sportininkas tęsia žaidimą tol, kol sėkmingai įmuša užsakytus rutulius arba
surenka reikiamą taškų sumą. Sumušus keturiolika rutulių žaidimas yra laikinai sustabdomas
tam, kad rutuliai būtų sustatyti į naują trikampį.

11.5. Užsakomi smūgiai

Visi smūgiai turi būti užsakomi (žr. 3.4 Užsakomi smūgiai). Sportininkas gali užsakyti
laisvą smūgį, po kurio žaidimas pereis jo priešininkui. Atsižaidimo metu įmušti rutuliai yra
grąžinami į žaidimą (žr. 1.10 Rutulių gražinimas į žaidimą).

11.6. Rutulių grąžinimas į žaidimą

Visi neteisingai užsakyti rutuliai, taip pat įmušti klaidos arba laisvo smūgio metu, arba
ismusti is stalo turi būti grąžinti į žaidimą (žr. 1.10 Rutulių gražinimas į žaidimą). Jei
penkioliktas žaidžiamas piramidės rutulys (nepriklausomai nuo savo numerio) turi būti
grąžintas ir trikampis nėra paliestas, tai penkioliktas žaidžiamas rutulys (nepriklausomai nuo
savo numerio) bus statomas piramidės viršūnėje ant trikampio taško. Teisėjas gali naudoti
trikampį tam, kad užtikrintų teisingą rutulių sustatymą.

11.7. Skaičiavimas

Už kiekvieną teisingai įmuštą rutulį yra skiriamas vienas taškas. Už kiekvieną
papildomai įmuštą rutulį (jei užsakytas rutulys sėkmingai įmuštas) taip pat skiriama po tašką.
Klaidos atveju žaidėjui yra skiriamas baudos taškas, taigi galimas ir neigiamas susitikimo
rezultatas.

11.8. Specialios trikampio sustatymo taisyklės

Jei baltas arba penkioliktas žaidžiamas rutulys (nepriklausomai nuo savo numerio)
patenka į pažymėtą trikampio zoną ir trukdo trikampio sudėjimui, yra taikomos specialios
trikampio sustatymo taisyklės:

 • Jei penkioliktas žaidžiamas rutulys (nepriklausomai nuo savo numerio) buvo įmuštas
  kartu su paskutiniu užsakytu rutuliu, į trikampį statomi visi penkiolika rutulių.
 • Jei abu – penkioliktas žaidžiamas (nepriklausomai nuo savo numerio) ir baltas –
  rutuliai yra trikampio zonoje, į trikampį sustatomi visi penkiolika rutulių, o baltas
  rutulys žaidžiamas iš namų zonos.
 • Jei tik penkioliktas žaidžiamas rutulys (nepriklausomai nuo savo numerio) yra
  trikampio zonoje, jis yra perstatomas ant namų zonos taško arba ant centrinio taško,
  jei baltas rutulys blokuoja namų zonos tašką.
 • jei tik baltas rutulys yra trikampio zonoje, jis yra perstatomas taip:
  •  jei penkioliktas žaidžiamas rutulys (nepriklausomai nuo savo numerio) yra ne
   namų zonoje, tai baltas rutulys žaidžiamas iš namų zonos;
  •  jei penkioliktas žaidžiamas rutulys (nepriklausomai nuo savo numerio) yra
   namų zonoje, baltas rutulys statomas ant namų zonos taško arba ant centrinio
   taško, jei namų zonos taškas yra blokuojamas.

Bet kuriuo atveju, nėra jokių apribojimų, kurie apibrėžtų, kurį rutulį reikia žaisti pirmiausia
esant naujai piramidei.

11.9. Klaidos

Už klaidą žaidimo metu yra skiriamas vienas baudos taškas, neteisingai įmušti rutuliai
yra grąžinami į žaidimą ir žaidimas pereina priešininkui. Baltas rutulys turi būti žaidžiamas iš
tos pozicijos, kurioje jis liko.

11.10. Klaida išmušimo metu

Už klaidą išmušimo metu yra skiriami du baudos taškai ir toliau elgiamasi kaip
nurodyta 11.1 punkte (žr. 11.1 Išmušimo smūgis). Jei vienu metu įvyksta išmušimo klaida ir
standartinė klaida, tai yra traktuojama kaip išmušimo klaida.

11.11. Grubios klaidos

Grubi klaida yra skiriama už tris iš eilės padarytas klaidas. Skaičiuojamos tik
standartinės klaidos (žr. 4.2.1 Trijų klaidų taisyklė). Už trečią klaidą iš eilės skiriamas vienas
baudos taškas ir papildomai skiriama dar penkiolika baudos taškų. Tuomet iš eilės padarytos
klaidos anuliuojamos ir piramidė yra sudedama iš naujo. Tris klaidas iš eilės padaręs
sportininkas privalo atlikti išmušimo smūgį (žr. 11.1 Išmušimo smūgis). Už nesportinį elgesį
sportininkas yra baudžiamas +15 taškų ne savo naudai. T.y. priešininkas gauna +15 taškų prie
tuo metu esamo rezultato.

11.12. Žaidimas be pabaigos (angl. „Stalemate“)

Jei teisėjas nustato kad partijos pabaiga negalima, jis skelbia žaidimą be pabaigos (žr.
1.7 Partijos peržaidimas). Išmušima atliks sportininkas išmušęs nepasibaigusią partiją.

 

KLAIDOS

4.1. Standartinės klaidos

4.1.0 Baltas rutulys kišenėj:
 
Jei žaidimo metu yra įmušamas baltas kamuolys i kišenę, tai yra laikoma klaida.
 
4.1.1 Paliestas rutulys:
 
Žaidimuose, kurių taisyklės reikalauja pirmiausia paliesti tam tikrą rutulį ar bet kurį tam
tikros grupės rutulį, klaida yra įskaitoma tuomet, kai ši sąlyga neįvykdoma.
 
4.1.2. Nepaliečiamas bortas po rutulių kontakto:
 
Laikoma klaida, jei po rutulių kontakto nei vienas rutulys nepalietė borto, išskyrus tuos
atvejus, kai rutulys buvo taisyklingai įmuštas.
 
4.1.3. Nesustoję rutuliai:
 
Laikoma klaida, jei smūgis yra atliekamas teberiedant ar nenustojus suktis rutuliams.
 
4.1.4. Kojos kontaktas:
 
Laikoma klaida, jei tuo momentu, kai lazdos galiukas prisiliečia prie balto rutulio,
sportininkas neliečia žemės nei viena koja.
 
4.1.5. Rutulys nukritęs už stalo ribų:
 
Laikoma klaida, jei smūgio metu bet kuris rutulys nukrenta už stalo ribų. Rutulio
grąžinimas į žaidimą priklauso nuo konkretaus žaidimo taisyklių.

 

4.1.6. Priliestas rutulys:

Laikoma klaida, jeigu rutulys priliečiamas, pajudinamas ar kitaip pakeičiama bet kurio
ant stalo esančio rutulio judėjimo trajektorija, išskyrus teisingą smūgį baltu rutuliu į kitą rutulį.
Taip pat yra laikoma klaida, jei baltas rutulys priliečiamas, pajudinamas ar kitaip paveikiama jo
riedėjimo kryptis, išskyrus atvejus, kai pasirenkama laisva balto rutulio pozicija arba yra
atliekamas teisingas smūgis lazdos galiuku. Smūgį atliekantis sportininkas yra atsakingas už tai,
kad jo naudojama žaidimo įranga, kreidelė, tiltelis, drabužiai, jo plaukai, kūno dalys neprilies,
nepajudins ar nepakeis rutulių riedėjimo krypties. Jei tokia klaida yra netyčinė, tai laikoma
paprasta klaida, tačiau jeigu tokia klaida padaryta tyčia, tuomet tai laikoma nesportiniu elgesiu.
Jei baltas rutulys yra laisvai statomas ant stalo, galioja tos pačios taisyklės, nebent
sportininkas atlieka teisėjo pareigas ir tokiu būdu jam nebus užskaityta klaida, netyčia prilietus
ar pajudinus bet kurį rutulį.


4.1.7. Dvigubas smūgis:
Teisėjas turi skirti ypatingą dėmesį situacijai, kai atstumas tarp balto rutulio ir
smūgiuojamo rutulio yra mažesnis už kreidos gabaliuko plotį (t.y. jei kreidos gabaliukas netelpa
tarp rutulių). Jei teisėjas tokioje situacijoje negali nuspręsti, ar smūgis buvo atliktas teisingai, –
tuomet, jei baltas rutulys parieda paskui mušamą rutulį daugiau nei pusę rutulio skersmens, tai
yra laikoma klaida. Jei rutuliai susilietę tada klaidos nebus.

 

4.1.8. Rutulio stūmimas

Laikoma klaida, jei lazdos galiukas kontaktuoja su baltu rutuliu ilgiau, nei įprasta
normaliam smūgiui (baltas rutulys yra stumiamas).

4.1.9. Neteisinga balto rutulio pozicija namų zonoje

Jei baltas rutulys smūgiuojamas iš neteisingos namų zonos pozicijos yra skaitoma klaida.

4.1.10. Neteisingas žaidimas iš namų zonos

Kai sportininkas stato baltą rutulį iš rankos namų zonoje ir visi kiti rutuliai yra taip pat
namų zonoje jis gali paprašyti kad teisėjas, artimiausią rutulį esantį namų zonos linijai perkeltų
ant trikampio taško. Jei tokių rutulių yra du ar daugiau, sportininkas gali pasirinkti, kurį rutulį
perkelti ant trikampio taško. Rutulys kuris tiksliai randasi ant namų zonos linijos, gali būti
žaidžiamas. Jei sportininkas žaidžia rutulius esančius namų zonoje, nekirtęs namų zonos linijos,
tai laikoma klaida.

4.1.11. Lazdos padėjimas ant stalo

Laikoma klaida, jei sportininkas padeda ant stalo lazdą, neliesdamas jo ranka, kampų
matavimui.

4.1.12. Žaidimas ne savo smūgio metu

Laikoma klaida, jei yra sužaidžiama ne savo smūgio metu. Tokiu atveju žaidimas
tęsiamas iš tos pozicijos, kuri liko po nesavalaikio žaidimo. Jeigu sportininkas tyčia atlieka
nesavalaikį smūgį, tai laikoma nesportiniu elgesiu.

4.2. Grubios klaidos

Grubios klaidos baudžiamos partijos pralaimėjimu.

4.2.1. Trijų klaidų taisyklė

Jei sportininkas suklysta tris kartus iš eilės, tai yra laikoma grubia klaida, kai tą numato
konkretaus žaidimo taisyklės. Žaidžiant devyniukę (pool-9) ar dešimtukę (pool-10), trys iš eilės
padarytos klaidos yra tolygios partijos pralaimėjimui. Žaidžiant aštuoniukę (pool-8) trijų klaidų
taisyklė negalioja. Žaidžiant keturioliką ir vieną (pool-14.1), už tris iš eilės padarytas klaidas
baudžiama 15 baudos taškų. Prieš smūgį teisėjas privalo įspėti sportininką apie trečios iš eilės
klaidos galimybę, jei sportininkas jau yra padaręs dvi klaidas. Kitu atveju, trečia klaida bus laikoma kaip antra.

4.2.2. Balto rutulio nukreipimas neteisingo išmušimo metu

Kartais būna, kad sportininkui atliekant išmušimą, lazdos galiukas nuslysta nuo rutulio
(padaromas kiksas), o sportininkas tuo metu su lazda ar kuo kitu bando sutrukdyti baltam
rutuliui tęsti riedėjimą. Sportininkas niekada negali tyčia paliesti jokio rutulio žaidžiant, išskyrus
tuos atvejus kai atliekamas smūgis. Toks elgesys yra draudžiamas ir baudžiamas nesportiniu
elgesiu – partijos pralaimėjimu žaidžiant aštuoniukę (pool-8), devyniukę (pool-9), dešimtukę
(pool-10) arba 15 baudos taškų žaidžiant keturioliką ir vieną (pool-14).

4.3. Nesportinis elgesys

Nesportinis elgesys – tai bet kokie tyčiniai veiksmai, kurie gadina sporto įvaizdį, skatina
blogą varžybų reputaciją, žlugdo arba keičia žaidimą taip, kad nebegalima jo normaliai tęsti. Tai
gali būti:

 • trukdymas priešininkui;
 • tyčinis rutulių pozicijos pakeitimas ne smūgio metu;
 •  įvairūs tyčiniai smūgiai, kurie nėra laikomi normaliu smūgiavimu;
 •  žaidimo tęsimas po klaidos paskelbimo ar žaidimo sustabdymo;
 •  treniruotė susitikimo metu;
 •  stalo žymėjimas;
 •  netinkamas arba neleistinos įrangos naudojimas.
 •  kalbėjimas telefonu
 •  kalbėjimas su šalia esančiu draugu.
 •  nesėdėjimas savo vietoje.
 •  grubus elgesys po nesėkmingo smūgio (lazdos trankimas i žemę, ar keiksmažodžiu
  vartojimas).
 •  rūkymas pertraukėlės metu
 •  alkoholinių gėrimų vartojimas turyro ar susitikimo metu.
 •  nepagarbus elgesys su turnyro oficialiais amsenimis.

Įprasta nuobauda už nesportinį elgesį yra partijos pralaimėjimas, tačiau teisėjas savo
nuožiūra gali skirti ir kitą nuobaudą, atsižvelgdamas į sportininko elgesį. Kitos nuobaudos gali
būti:

 •  perspėjimas;
 •  susitikimo pralaimėjimas;
 •  pašalinimas iš varžybų, atimant prizus, apdovanojimus ir reitingo taškus.