LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2023-07-17 Nr. 38 Kaunas

Posėdis įvyko 2023-07-17, 12.00 val.

Posėdžio pirmininkas - Gintaras Petrovas.

Posėdžio sekretorius – Tomas Verbickas.

Dalyvauja: Tomas Verbickas, Jokūbas Žadeikis, Diana Jelinskienė, Jevgenijus Silantjevas, Gintaras Petrovas, Darius Parnarauskas.


Nariai sušaukti pagal asociacijos įstatuose nustatytą tvarką.

Viso valdybą sudaro 6 nariai. Dalyvauja 6 nariai, sprendimų priėmimui reikalingas kvorumas yra.

 

Darbotvarkė:
1. Pakeisti Lietuvos Pulo Federacijos buveinės adresą.

 

SVARSTYTA:

Pakeisti Lietuvos Pulo Federacijos buveinės adresą į Pilkalnio g. 47-11, 06232, Vilnius, Lietuva

 

NUTARTA: (vienbalsiai)

Pakeisti Lietuvos Pulo Federacijos buveinės adresą į Pilkalnio g. 47-11, 06232, Vilnius, Lietuva, nes senuoju adresu pastatytas prekybos centras LIDL.

 

Posėdžio pirmininkas                       ...........................................                             Gintaras Petrovas

                                                                      (parašas)

Posėdžio sekretorius                        .........................................                               Tomas Verbickas

                                                                      (parašas)