LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

VARŽYBŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO SAUGUMO TAISYKLĖS

 

Patvirtintos Lietuvos pulo federacijos valdybos (2014 m.spalio 19 d. / Posėdžio protokolo Nr.18)

 

 1. Bendrosios nuostatos
  • Šios taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymo VI skyriaus 42 str. 3 p. Jos nustato komercinių ir nekomercinių renginių, nereglamentuojamų Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo (sportinių varžybų, koncertų, švenčių, teatralizuotų renginių, meninių ir reklaminių akcijų, pramogų ir atrakcionų parkų ir kitų viešų tokio pobūdžio renginių tam skirtose vietose), organizavimo Lietuvos Respublikoje tvarką bei organizatorių atsakomybę.
 2. Sąvokos
  • Aptarnaujantis personalas – pulo turnyrų sklandžią eigą užtikrinantis asmuo.
  • Biliardo klubas/asociacija– teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas juridinis asmuo, populiarinantis pulo sporto šaką.
  • Lietuvos pulo federacija (LPF) – nevyriausybinė sporto organizacija, kuri rūpinasi pulo populiarinimu, tarptautinių kontaktų plėtojimu ir pulo mėgėjų bei veteranų rėmimu. Lietuvos pulo federacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais, poįstatyminiais aktais, EPBF (European Pocket Billiards Federation) turnyrus rengiančių organizacijų patvirtintomis varžybų vykdymo taisyklėmis, turi Asociacijų įstatymo ir kitų įstatymų nustatytą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę.
  • Sportininkas (pulo žaidėjas)– fizinis asmuo, sistemingai besitreniruojantis, dalyvaujantis sporto varžybose, siekiantis kuo geresnių sporto rezultatų, nuosekliai keliantis savo sportinį meistriškumą.
  • Pulo renginys– pulo propagavimo, žmonių ugdymo, jų gebėjimų rodymo priemonė (pulo turnyras, varžybos, sporto stovykla, žaidynės, šventė, konferencija, konkursas, vakaras, paroda, susitikimas ir kt.).
  • Pulo varžybos – Lietuvos pulo federacijai priklausančių organizacijų narių atstovų varžymasis pagal iš anksto paskelbtus nuostatus, laikantis patvirtintų pulo varžybų vykdymo taisyklių, turint tikslą nustatyti nugalėtojus, prizininkus.
  • Varžybų vykdymo taisyklės– pulo varžybų organizatoriaus parengtas ir patvirtintas dokumentas, kuriame nurodomas varžybų tikslas ir uždaviniai, vykdymo vieta, laikas, programa, sistema, reikalavimai varžybų dalyviams, nugalėtojų nustatymo būdai ir kita.
  • Žiūrovas– asmuo, stebintis pulo renginį. Žiūrovai turi laikytis nustatytų saugumo taisyklių.
 3. Varžybų ir kitų renginių organizavimas bei organizatoriai
  • LPF varžybų ir kitų renginių organizatoriais, nustatytomis sąlygomis ir tvarka, gali būti:
   • asociacijos, įstojusios į Lietuvos pulo federaciją (Federacijos nariai).
   • kiti juridiniai asmenys, kurių santykis su Lietuvos pulo federacija yra aiškiai apibrėžtas atskiru susitarimu.
  • Organizatoriai gali organizuoti įvairius renginius (pulo varžybas, sporto stovyklas, tarptautines varžybas ir rungtynes, seminarus, konferencijas ir kt.).
  • LPF varžybų ir kitų renginių organizavimo bei organizatorių veikla grindžiama šiais principais:
  • žiūrovų ir pulo renginių dalyvių saugumo – vengti incidentų varžybų vietose ir už jų ribų, skatinti tinkamą žiūrovų ir žaidėjų elgesį;
  • kilnaus elgesio – moralinės savybės, apibūdinančios taurių motyvų padiktuotus žmonių poelgius, labai vertintinus sportinėse kovose;
  • nešališkumo – užtikrinti, kad rezultatai nebūtų iš anksto aiškūs, ir išlaikyti konkurencinę pusiausvyrą tarp pulo varžybose dalyvaujančių sportininkų;
  • tęstinumo – pulo organizacijos sudaro tinkamas sąlygas talentingiems pulo žaidėjams nepertraukiamai užsiimti sporto veikla ir dalyvauti tarptautiniuose pulo turnyruose.
 4. Renginių vieta
  • LPF varžybos ir kiti renginiai gali būti vykdomi specialiai tam skirtose vietose (Biliardo klubai, konferencijų salės, salės ir kt.), suderinus naudojimosi jomis sąlygas su bazių ar teritorijų valdytojais arba nuomotojais.
  • Už žalą, padarytą pulo varžybų dalyviams, pulo mėgėjams ar žiūrovams tokių varžybų metu dėl įrangos ar statinių, neatitinkančių saugumo, sanitarijos, higienos, priešgaisrinių ir kitų reikalavimų, naudojimo įstatymų nustatyta tvarka atsako sporto statinių savininkas ar teisėtas valdytojas.
  • LPF varžybos ir kiti renginiai turi būti vykdomi tik tokiose vietose (biliardo klubuose, konferencijų salėse, salėse, atvirose teritorijose ir kt.), kuriose galima užtikrinti žmonių saugumą. Tamsiu paros metu prieš renginį ir po jo apšviestose atvirose vietose ar teritorijose (renginio metu – jei reikia).
 5. Reikalavimai LPF varžybų ir kitų renginių organizatoriams
  • Lietuvos pulo federacija gali pavesti nacionalinio, regioninio ar vietinio lygio pulo varžybų organizavimą ir vykdymą kitoms pulo organizacijoms, įstojusioms į LPF (Federacijos nariams) ir atitinkančioms Kūno kultūros ir sporto departamento nustatytus kriterijus.
  • Visų lygių pulo varžybos ar renginiai vykdomi pagal varžybų nuostatus. Varžybų nuostatai gali būti parengti konkrečioms varžyboms arba visam čempionatui.
  • Varžybų ar renginio nuostatus rengia ir už jų vykdymą atsako varžybų ar renginio organizatorius.
  • Pulo varžybų ar renginių organizatoriai atsako už varžybų dalyvių, sporto specialistų, aptarnaujančio personalo, pulo mėgėjų ir žiūrovų saugumą pulo varžybų ar renginių metu.
  • Per varžybas ar renginį pulo mėgėjams ir žiūrovams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su varžybų ar renginio saugumo reikalavimais. Jeigu pulo mėgėjai nesilaiko nustatytų varžybų ar renginio saugumo reikalavimų ir viešosios tvarkos taisyklių, organizatorius už žiūrovo patirtą ir (ar) kitiems sukeltą žalą neatsako.
  • LPF varžybų ir kitų renginių organizatoriai turi užtikrinti fizinių asmenų bei varžybose ar renginyje naudojamo turto saugumą:
   • savo ar saugos tarnybų pajėgomis palaikyti viešąją tvarką ir prižiūrėti varžybų ar renginio teritoriją, sporto bazę, kad į ją nebūtų įnešti ginklai, pirotechninės priemonės ir kiti daiktai, kuriais gali būti sužaloti asmenys.
   • rengiant sudėtingus ar potencialiai pavojingus renginius – su policija suderinti saugumo užtikrinimo planą, numatantį būdus ir priemones bei suderintus organizatorių ir policijos veiksmus.
   • LPF varžybų ir kitų renginių metu draudžiama:
    • į sporto bazę, varžybų ar renginio vietą įleisti nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų apsvaigusius asmenis bei asmenis, turinčius ginklų ar daiktų, kurie gali būti naudojami kaip ginklai;
    • naudoti agresyvius veiksmus, grasinimus, įžeidinėjimus ar smurtą žaidėjų, aptarnaujančio personalo, organizatorių atstovų, kitų žiūrovų ir bet kokių kitų asmenų atžvilgiu;
    • pulo varžybų ar renginių metu ar iš karto po jų varžybų ar renginio vietoje deginti įvairius daiktus, naudoti pirotechniką, petardas ar fejerverkus ir panašiai;
    • iškabinti pulo varžybų renginių vietoje įžeidžiančias, rasistines, tiesiogiai ar netiesiogiai provokuojančias smurtą iškabas, plakatus, atvaizdus, simbolius, tekstus ir pan.
   • LPF varžybų ir kitų renginių organizatoriai turi palaikyti švarą ir tvarką:
    • nedideliems renginiams ar varžyboms – palaikyti švarą ir tvarką, sutvarkyti renginio/varžybų vietą jam pasibaigus, jeigu sutartyse dėl bazių ar teritorijų naudojimosi sąlygų su bazių ar teritorijų valdytojais arba nuomotojais nėra numatyta kitaip;
    • dideliems renginiams ar varžyboms – sudaryti sutartis dėl švaros palaikymo ir teritorijos sutvarkymo su specialiomis, tokia veikla užsiimančiomis įmonėmis, jeigu sutartyse dėl bazių ar teritorijų naudojimosi sąlygų su bazių ar teritorijų valdytojais arba nuomotojais nėra numatyta kitaip;
    • varžybų ar renginių metu neviršyti garso lygio, būtinio įgarsinti renginio teritoriją ar vietą.

 

 1. Baigiamosios nuostatos
  • Organizatoriai atsako už renginio ar varžybų turinį ir kokybę, už dalyvių ir žiūrovų saugumą, taip pat už renginio ar varžybų ir pasiruošimo renginiui ar varžyboms metu naudojamo turto apsaugą.